હરિ ૐ - Hari Om - Lyrics

હરિ ૐ

રમું હું તુજમાં, ભમું હું તુજમાં,
પ્રભુ આંનંદુ તુજ આનંદમાં.
તુજ તેજ તરંગ ઝીલી જીવવા,
જનમ્યો જગમાં તુજમાં શમવા.
સઢ કીશ્તી તણા ભવ સાગરમાં,
કુમકુમ વરણે પૂલ નાંગરવા,
તરી પાર જવા, તુજ રૂપ થવા,
લખું મંત્ર નવા ઉર ઉજ્જ્વળવા.
સચરાચર તું પ્રભુ એકજ તું.
નીરખું જ્યાં જ્યાં ત્યાં પ્રભુ તું.
તું રૂપ સહુ, સહુ રૂપ જ તું.
પછી હું થી જુદો પ્રભુ ક્યાં લગી તું.
મુજ હું પ્રભુ એમ તું રૂપ થતાં,
જડ ભીષણ ભેદી દિવાલ જતાં,
જગ લોપ થયું. મુજ હું ય ગયું. Saw
તુજ સત્ ચિત આનંદ રૂપ રહ્યું.
ભરી ભર્ગ વરેણ્ય તું ૐ બન્યો.
તુજ આદ્ય ધ્વનિ પ્રભુ ૐ સુણ્યો.
એ ૐ મહીં સ્વર સોહમ્ ના,
ઝીલતાં મુજ હું ગળી ૐ થતાં,
હરિ ૐ સુણું હરિ ૐ ભણું,
હરિ ૐ રટે સ્થુળ સુક્ષ્મ અણું
હરિ ૐ વિભુ ૐ પ્રભુ ૐ નમું
રટી ૐ, હરિ ૐ, હરિ ૐ વિરમું
– અંબાલાલ પટેલ

Hari Om

Ramun hun tujamān, bhamun hun tujamān,
Prabhu ānnandu tuj ānandamān.
Tuj tej taranga zīlī jīvavā,
Janamyo jagamān tujamān shamavā.
Saḍh kīshtī taṇā bhav sāgaramān,
Kumakum varaṇe pūl nāngaravā,
Tarī pār javā, tuj rūp thavā,
Lakhun mantra navā ur ujjvaḷavā.
Sacharāchar tun prabhu ekaj tun.
Nīrakhun jyān jyān tyān prabhu tun.
Tun rūp sahu, sahu rūp j tun.
Pachhī hun thī judo prabhu kyān lagī tun.
Muj hun prabhu em tun rūp thatān,
Jaḍ bhīṣhaṇ bhedī divāl jatān,
Jag lop thayun. Muj hun ya gayun.
Tuj sat chit ānanda rūp rahyun.
Bharī bharga vareṇya tun oṃ banyo.
Tuj ādya dhvani prabhu oṃ suṇyo.
E oṃ mahīn svar soham nā,
Zīlatān muj hun gaḷī oṃ thatān,
Hari oṃ suṇun hari oṃ bhaṇun,
Hari oṃ raṭe sthuḷ sukṣhma aṇun
Hari oṃ vibhu oṃ prabhu oṃ namun
Raṭī oṃ, hari oṃ, hari oṃ viramun
– Anbālāl Paṭela