હરિ પર અમથું અમથું હેત - Hari Par Amathun Amathun Het - Lyrics

હરિ પર અમથું અમથું હેત,

હરિ પર અમથું અમથું હેત,
હું અંગૂઠા જેવડી ને મારી વ્હાલપ બબ્બે વેંત.
અમથી અમથી પૂજા કરું ને અમથા રાખું વ્રત,
અમથી અમથી મંગળ ગાઉં, લખું અમસ્તો ખત;
અંગે અંગે અમથી અમથી અગન લપેટો લેપ,
હરિ પર અમથું અમથું હેત.

અમથું અમથું બધું થતું તે તને ગમે કે નઈં?’
એમ હરિએ પૂછ્યું ત્યારે બહુ વિમાસણ થઈ;
કોઈ બીજું પૂછત તો એને ઝટપટ ના કહી દેત,
હરિ પર અમથું અમથું હેત.

-રમેશ પારેખ


Hari Par Amathun Amathun Het

Hari par amathun amathun het
Hun anguth jevadi ne mari vhalap babbe venta. Amathi amathi puj karun ne amath rakhun vrata,
Amathi amathi mangal gaun, lakhun amasto khata;
Ange ange amathi amathi agan lapeto lepa,
Hari par amathun amathun heta.

Amathun amathun badhun thatun te tane game ke nain?’
Em harie puchhyun tyare bahu vimasan thai;
Koi bijun puchhat to ene zaṭapat n kahi deta,
Hari par amathun amathun heta.

-Ramesh Parekh

સ્વરકાર:સુરેશ જોશી
સ્વર:રેખા ત્રિવેદી