હરિ વરસે તો પલળું - Hari Varase To Palalu - Lyrics

હરિ વરસે તો પલળું - Hari Varase To Palalu - Lyrics

હરિ વરસે તો પલળું

હરિ વરસે તો પલળું
સખીરી હરિ વરસે તો પલળું,
લખલખ ચોમાસામાં કોરું મીણનું મારું દલડું.
હરિ વરસે તો પલળું.
હરિ મારો ઉનાળો ને હરિ વાય તો ટાઢ,
હરિથી આંખ્યું ભરી ભરી ને હરિ વહે તે બાઢ.
તુલસીદળ કે અશ્રુબિંદુ હરિ નમાવે પલડું,
હરિ વરસે તો પલળું.
હરિ ધધખતા સ્મરણ કલમ ને હરિ શાહી ને કાગળ,
હરિ લખ્યું ત્યાં શબ્દો ખૂટ્યા હવે લખું શું આગળ.
હરિ કનડતા ના વરસી હું કોરી રહીને કનડું,
હરિ વરસે તો પલળું.
– સંદિપ ભાટિયા

Hari Varase To Palalu

Hari Varase To Palalu
Sakhīrī hari varase to palaḷun,
Lakhalakh chomāsāmān korun mīṇanun mārun dalaḍun. Hari varase to palaḷun.
Hari māro unāḷo ne hari vāya to ṭāḍha,
Harithī ānkhyun bharī bharī ne hari vahe te bāḍha. Tulasīdaḷ ke ashrubindu hari namāve palaḍun,
Hari varase to palaḷun.
Hari dhadhakhatā smaraṇ kalam ne hari shāhī ne kāgaḷa,
Hari lakhyun tyān shabdo khūṭyā have lakhun shun āgaḷa. Hari kanaḍatā nā varasī hun korī rahīne kanaḍun,
Hari varase to palaḷun.
– Sandip Bhāṭiyā