હરિને ભજે તે રમતાં ભજે - Harine Bhaje Te Ramatan Bhaje - Lyrics

હરિને ભજે તે રમતાં ભજે

હરિને ભજે તે રમતાં ભજે એ કંઈ કરે ના આયાસ
નડે જો સંસારના બંધ તો એની વધે ઉલટ પ્યાસ
હરિને ભજે તે રમતાં ભજે

શૂરવીરતા સિંહ ના કેળવે એ તો જનમ સ્વભાવ
અનાયાસે તજે સઘળું છે જેને હરિ ભજવાનો ભાવ
હરિને ભજે તે રમતાં ભજે

ગતિ છે જળની સાગરપેર એ છાંડે તરુછાયાના વન
રાત અંધારે વગડે જઈ ચડે જેનું હોય માધવમાં મન
હરિને ભજે તે રમતાં ભજે

તજ્યાના હુંપદવાળા ના તજે એ તો બને આપોઆપ
અજવાળાના એવા સંગીને ક્યમ દે અંધારા થાપ
હરિને ભજે તે રમતાં ભજે

એના એ તંબૂરના તારની ખૂંટી અનંતે ખેંચાય
બેઠેલો સંસારના ચોકમાં પદ એ મુકુન્દના ગાય
હરિને ભજે તે રમતાં ભજે


हरिने भजे ते रमतां भजे

हरिने भजे ते रमतां भजे ए कंई करे ना आयास
नडे जो संसारना बंध तो एनी वधे उलट प्यास
हरिने भजे ते रमतां भजे

शूरवीरता सिंह ना केळवे ए तो जनम स्वभाव
अनायासे तजे सघळुं छे जेने हरि भजवानो भाव
हरिने भजे ते रमतां भजे

गति छे जळनी सागरपेर ए छांडे तरुछायाना वन
रात अंधारे वगडे जई चडे जेनुं होय माधवमां मन
हरिने भजे ते रमतां भजे

तज्याना हुंपदवाळा ना तजे ए तो बने आपोआप
अजवाळाना एवा संगीने क्यम दे अंधारा थाप
हरिने भजे ते रमतां भजे

एना ए तंबूरना तारनी खूंटी अनंते खेंचाय
बेठेलो संसारना चोकमां पद ए मुकुन्दना गाय
हरिने भजे ते रमतां भजे


Harine Bhaje Te Ramatan Bhaje

Harine bhaje te ramatan bhaje e kani kare na ayasa
Nade jo sansarana banda to eni vadhe ulat pyasa
Harine bhaje te ramatan bhaje

Shuravirata sinha na kelave e to janam svabhava
Anayase taje saghalun chhe jene hari bhajavano bhava
Harine bhaje te ramatan bhaje

Gati chhe jalani sagaraper e chhande taruchhayana vana
Rat andhare vagade jai chade jenun hoya madhavaman mana
Harine bhaje te ramatan bhaje

Tajyana hunpadavala na taje e to bane apoapa
Ajavalana eva sangine kyam de andhara thapa
Harine bhaje te ramatan bhaje

Ena e tanburana tarani khunti anante khenchaya
Bethelo sansarana chokaman pad e mukundana gaya
Harine bhaje te ramatan bhaje


Harine bhaje te ramatān bhaje

Harine bhaje te ramatān bhaje e kanī kare nā āyāsa
Naḍe jo sansāranā banḍa to enī vadhe ulaṭ pyāsa
Harine bhaje te ramatān bhaje

Shūravīratā sinha nā keḷave e to janam svabhāva
Anāyāse taje saghaḷun chhe jene hari bhajavāno bhāva
Harine bhaje te ramatān bhaje

Gati chhe jaḷanī sāgaraper e chhānḍe taruchhāyānā vana
Rāt andhāre vagaḍe jaī chaḍe jenun hoya mādhavamān mana
Harine bhaje te ramatān bhaje

Tajyānā hunpadavāḷā nā taje e to bane āpoāpa
Ajavāḷānā evā sangīne kyam de andhārā thāpa
Harine bhaje te ramatān bhaje

Enā e tanbūranā tāranī khūnṭī anante khenchāya
Beṭhelo sansāranā chokamān pad e mukundanā gāya
Harine bhaje te ramatān bhaje


Source : મુકુન્દરાય વિ. પારાશર્ય