હરિનો મારગ છે શૂરાનો - Harino Mārag Chhe Shūrāno - Lyrics

હરિનો મારગ છે શૂરાનો

હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને,
પરથમ પહેલું મસ્તક મૂકી, વળતી લેવું નામ જોને.

સુત વિત દારા શીશ સમરપે, તે પામે રસ પીવા જોને;
સિંધુ મધ્યે મોતી લેવા, માંહી પડયા મરજીવા જોને.

મરણ આગમે તે ભરે મુઠ્ઠી, દિલની દુગ્ધા વામે જોને;
તીરે ઊભા જુએ તમાશો, તે કોડી નવ પામે જોને.

પ્રેમપંથ પાવકની જવાળા, ભાળી પાછા ભાગે જોને;
માંહી પડ્યા તે મહાસુખ માણે દેખનહારા દાઝે જોને.

માથા સાટે મોંધી વસ્તુ, સાંપડવી નહિ સહેલ જોને;
મહાપદ પામ્યા તે મરજીવા, મૂકી મનનો મેલ જોને.

રામ અમલમાં રાતામાતા, પૂરા પ્રેમી પરખે જોને;
પ્રિતમનાં સ્વામીની લીલા, તે રજનીદન નીરખે જોને.

- પ્રિતમદાસ


Harino Mārag Chhe Shūrāno

Harino mārag chhe shūrāno, nahi kāyaranun kām jone,
Paratham pahelun mastak mūkī, vaḷatī levun nām jone.

Sut vit dārā shīsh samarape, te pāme ras pīvā jone;
Sindhu madhye motī levā, mānhī paḍayā marajīvā jone.

Maraṇ āgame te bhare muṭhṭhī, dilanī dugdhā vāme jone;
Tīre ūbhā jue tamāsho, te koḍī nav pāme jone.

Premapantha pāvakanī javāḷā, bhāḷī pāchhā bhāge jone;
Mānhī paḍyā te mahāsukh māṇe dekhanahārā dāze jone.

Māthā sāṭe mondhī vastu, sānpaḍavī nahi sahel jone;
Mahāpad pāmyā te marajīvā, mūkī manano mel jone.

Rām amalamān rātāmātā, pūrā premī parakhe jone;
Pritamanān swāmīnī līlā, te rajanīdan nīrakhe jone.

- pritamadāsa