હાથ મારો મૂકશો મા - Hāth Māro Mūkasho Mā - Lyrics

હાથ મારો મૂકશો મા

દીનાનાથ દયાળ નટવર! હાથ મારો મૂકશો મા;
હાથ મારો મૂકશો મા, હાથ મારો મૂકશો મા.

આ મહા ભવસાગરે, ભગવાન હું ભૂલો પડ્યો છું;
ચૌદ-લોક-નિવાસ ચપલા-કાન્ત! આ તક ચૂકશો મા.

ઓથ ઈશ્વર આપની, સાધન વિષે સમજુ નહી હું;
પ્રાણપાલક! પોત જોઈ, શંખ આખર ફૂંકશો મા.

માત તાત સગા સહોદર, જે કહું તે આપ મારે,
હે કૃપામૃતના સરોવર! દાસ સારુ સૂકશો મા.

શરણ કેશવલાલનું છે, ચરણ હે હરિ રામ તારું;
અખિલનાયક! આ સમય, ખોટે મશે પણ ખૂટશો મા.

- કેશવલાલ


Hāth Māro Mūkasho Mā

Dīnānāth dayāḷ naṭavara! Hāth māro mūkasho mā;
Hāth māro mūkasho mā, hāth māro mūkasho mā.

Ā mahā bhavasāgare, bhagavān hun bhūlo paḍyo chhun;
Chauda-loka-nivās chapalā-kānta! Ā tak chūkasho mā.

Oth īshvar āpanī, sādhan viṣhe samaju nahī hun;
Prāṇapālaka! Pot joī, shankha ākhar fūnkasho mā.

Māt tāt sagā sahodara, je kahun te āp māre,
He kṛupāmṛutanā sarovara! Dās sāru sūkasho mā.

Sharaṇ keshavalālanun chhe, charaṇ he hari rām tārun;
Akhilanāyaka! Ā samaya, khoṭe mashe paṇ khūṭasho mā.

- keshavalāla