હાથીભાઈ - Hāthībhāī - Lyrics

હાથીભાઈ - Hāthībhāī

હાથીભાઈ તો જાડા લાગે મોટા પાડા
આગળ ઝૂલે લાંબી સૂંઢ પાછળ ઝૂલે ટૂંકી પૂંછ


Hāthībhāī

Hathibhai to jad lage mot pada
Agal zule lanbi sundha pachhal zule tunki punchha

Source: Mavjibhai Blog