હવે સખી નહિ બોલું - Have Sakhi Nahi Bolun - Gujarati

હવે સખી નહિ બોલું

હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે
હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે

   કદાપિ નંદકુંવરની સંગે
   કદાપિ નંદકુંવરની સંગે
   હો મુને શશીવદની કહી છેડે
   હો મુને શશીવદની કહી છેડે
   ત્યારની દાઝ લાગી છે રે મારે હૈયે

   હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે
   હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે

   ચંદ્રબીંબમાં લાંછન છે વળી
   રાહુ ગળે ખટ્ માસે રે
   પક્ષે વધે ને પક્ષે ઘટે કળા
   પક્ષે વધે ને પક્ષે ઘટે કળા
   નિત્ય ન પૂર્ણ પ્રકાશે રે

   હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે
   હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે

   દયાના પ્રીતમને કહે સખી
   જ્યું શશીમુખ સરખું સુખ પાશે
   દયાના પ્રીતમને કહે સખી
   જ્યું શશીમુખ સરખું સુખ પાશે
   કોટિ પ્રકારે હું નહિ આવું 
   કોટિ પ્રકારે હું નહિ આવું
   એવા પુરુષથી અડાશે રે

   હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે
   હવે સખી નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે
   નહિ બોલું, નહિ બોલું, નહિ બોલું રે

हवे सखी नहि बोलुं

हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे
हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे

   कदापि नंदकुंवरनी संगे
   कदापि नंदकुंवरनी संगे
   हो मुने शशीवदनी कही छेडे
   हो मुने शशीवदनी कही छेडे
   त्यारनी दाझ लागी छे रे मारे हैये

   हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे
   हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे

   चंद्रबींबमां लांछन छे वळी
   राहु गळे खट् मासे रे
   पक्षे वधे ने पक्षे घटे कळा
   पक्षे वधे ने पक्षे घटे कळा
   नित्य न पूर्ण प्रकाशे रे

   हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे
   हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे

   दयाना प्रीतमने कहे सखी
   ज्युं शशीमुख सरखुं सुख पाशे
   दयाना प्रीतमने कहे सखी
   ज्युं शशीमुख सरखुं सुख पाशे
   कोटि प्रकारे हुं नहि आवुं 
   कोटि प्रकारे हुं नहि आवुं
   एवा पुरुषथी अडाशे रे

   हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे
   हवे सखी नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे
   नहि बोलुं, नहि बोलुं, नहि बोलुं रे

Have Sakhi Nahi Bolun

Have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

   kadapi nandakunvarani sange
   kadapi nandakunvarani sange
   ho mune shashivadani kahi chhede
   ho mune shashivadani kahi chhede
   tyarani daz lagi chhe re mare haiye

   have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

   chandrabinbaman lanchhan chhe vali
   rahu gale khat mase re
   pakshe vadhe ne pakshe ghate kala
   pakshe vadhe ne pakshe ghate kala
   nitya n purna prakashe re

   have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

   dayana pritamane kahe sakhi
   jyun shashimukh sarakhun sukh pashe
   dayana pritamane kahe sakhi
   jyun shashimukh sarakhun sukh pashe
   koti prakare hun nahi avun 
   koti prakare hun nahi avun
   eva purushathi adashe re

   have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   have sakhi nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

Have sakhī nahi bolun

Have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

   kadāpi nandakunvaranī sange
   kadāpi nandakunvaranī sange
   ho mune shashīvadanī kahī chheḍe
   ho mune shashīvadanī kahī chheḍe
   tyāranī dāz lāgī chhe re māre haiye

   have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

   chandrabīnbamān lānchhan chhe vaḷī
   rāhu gaḷe khaṭ māse re
   pakṣhe vadhe ne pakṣhe ghaṭe kaḷā
   pakṣhe vadhe ne pakṣhe ghaṭe kaḷā
   nitya n pūrṇa prakāshe re

   have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

   dayānā prītamane kahe sakhī
   jyun shashīmukh sarakhun sukh pāshe
   dayānā prītamane kahe sakhī
   jyun shashīmukh sarakhun sukh pāshe
   koṭi prakāre hun nahi āvun 
   koṭi prakāre hun nahi āvun
   evā puruṣhathī aḍāshe re

   have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   have sakhī nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re
   nahi bolun, nahi bolun, nahi bolun re

Source : સ્વરઃ લતા મંગેશકર
ગીતઃ ભક્તકવિ દયારામ