હે જગદાતા, વિશ્વ વિધાતા - He Jagadātā, Vishva Vidhātā - Lyrics

હે જગદાતા, વિશ્વ વિધાતા

હે જગદાતા, વિશ્વ વિધાતા
હે સુખશાન્તિ-નિકેતન હે.

પ્રેમ કે સિંધો, દીન કે બંધો,
દુઃખ દરીદ્ર-વિનાશન હે !

નિત્ય અખંડ અનંત અનાદિ,
પૂરણ બ્રહ્મ સનાતન હે !

જગ-આશ્રય જગપતિ જગવંદન,
અનુપમ અલખ નિરંજન હે !

પ્રાણ-સખા, ત્રિભુવન પ્રતિપાલક,
જીવન કે અવલંબન હે !


He Jagadātā, Vishva Vidhātā

He jagadātā, vishva vidhātā
He sukhashānti-niketan he.

Prem ke sindho, dīn ke bandho,
Duahkha darīdra-vināshan he !

Nitya akhanḍa ananta anādi,
Pūraṇ brahma sanātan he !

Jaga-āshraya jagapati jagavandana,
Anupam alakh niranjan he !

Prāṇa-sakhā, tribhuvan pratipālaka,
Jīvan ke avalanban he !