હે મા શારદા - He Mā Shāradā - Lyrics

હે મા શારદા

હે મા શારદા ! હે મા શારદા !
તારી પૂજાનું ફૂલ થવા શક્તિ દે,
તારા મયુરનો કંઠ થવા સૂર દે …. હે મા શારદા

તુજ મંદિરની જ્ઞાન જ્યોતિથી જીવનપંથનું તિમીર ટળે,
હે દેવી, વરદાન જ્ઞાન દે, લેખિનીના લેખ ટળે,
શુભદા, શક્તિ દે, હે મા શારદા ! … હે મા શારદા

સૂર શબ્દનો પૂર્યો સાથિયો, રંગ ભરી દો મા એમાં,
રગ રગમાં મધુ રવ પ્રગટાવી, પ્રાણ પૂરી દો ગીત-લયમાં
જ્ઞાનદા, ભક્તિ દે, હે મા શારદા ! … હે મા શારદા


He Mā Shāradā

He mā shāradā ! He mā shāradā ! Tārī pūjānun fūl thavā shakti de,
Tārā mayurano kanṭha thavā sūr de …. He mā shāradā

Tuj mandiranī jnyān jyotithī jīvanapanthanun timīr ṭaḷe,
He devī, varadān jnyān de, lekhinīnā lekh ṭaḷe,
Shubhadā, shakti de, he mā shāradā ! … he mā shāradā

Sūr shabdano pūryo sāthiyo, ranga bharī do mā emān,
Rag ragamān madhu rav pragaṭāvī, prāṇ pūrī do gīta-layamān
Jnyānadā, bhakti de, he mā shāradā ! … he mā shāradā

Source : swargarohan