હેંડ હવે બગડી જઈએ - Henda Have Bagadi Jaie - Lyrics

હેંડ હવે બગડી જઈએ

સારા થઈને થાક્યા જીવલા
હેંડ હવે બગડી જઈએ
ઊંચા ભાવે ખૂબ ઠગાણાં
હેંડ હવે ગગડી જઈએ

કર્યાં હોજરાં ખાતર જીવલા
પેટ વલોયા ઊણાં
પાડ્યાં તનનાં તેલ બાપલા
કરમ ન પડ્યાં કૂણાં

પત્યું હવે તો ફોલ્લા થઈને
હેંડ અલ્યા તતડી જઈએ
સારા થઈને થાક્યા જીવલા
હેંડ હવે બગડી જઈએ

હાંલ્લાં થઈને ફૂટ્યાં લલવા
નળિયાં થઈને ચૂયાં
કદીક કોડિયાં થયાં કાજળવા
ઈંટ્યો થઈ રૂંધાયાં

હેંડ્ય હવે તો પકવનાર પાકે
એવું ભભડી જઈએ
સારા થઈને થાક્યા જીવલા
હેંડ હવે બગડી જઈએ

-ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી


Henda Have Bagadi Jaie

Sar thaine thakya jivala
Henda have bagadi jaie
Uncha bhave khub ṭhaganan
Henda have gagadi jaie

Karyan hojaran khatar jivala
Pet valoya unan
Padyan tananan tel bapala
Karam n padyan kunan

Patyun have to folla thaine
Henda alya tatadi jaie
Sar thaine thakya jivala
Henda have bagadi jaie

Hanllan thaine futyan lalava
Naliyan thaine chuyan
Kadik kodiyan thayan kajalava
Intyo thai rundhayan

Hendya have to pakavanar pake
Evun bhabhadi jaie
Sar thaine thakya jivala
Henda have bagadi jaie

-bhanuprasad trivedi

Source: Mavjibhai