હિન્દ, આથી વધુ ભાગ્યવિહિન ક્યારે? - Hinda, Athi Vadhu Bhagyavihin Kyare? - Lyrics

હિન્દ, આથી વધુ ભાગ્યવિહિન ક્યારે?

રે હિન્દ, આથી વધુ ભાગ્યવિહિન ક્યારે?
એકેય યોગ્ય નહિ શાસક રાજગેહે

દિલ્હી મંહી. જન પ્રવંચક દસ્યુકેરાં
ટોળાતણું સ્ખલિત શાસન વાર વારે!

પિંઢારલૂંટ : જ્યહીં ધાન્યથી કોલસાનું
છે ઝાઝું મૂલ્ય, યુગસિદ્ધ અરણ્ય નીલ

તે ભૂમિ બંજર થતી, તલને પ્રદેશ
જે વારિસંચિત - વિલુપ્ત હવે સદાનું.

એ જીવપ્રાણહર સર્પ પિપીલિકાની
સંયુક્ત શક્તિ થકી નષ્ટ થયેલ, જાણું;

એ ટાણું દૂર નહિ, એક જ દાયકામાં
ના કોઈ દસ્યુતણી શેષ હશે નિશાની

હો અંધકાર, દુઃખ મૃત્યુની યાતનાય,
એમાંથી માર્ગ કરી જીવન વ્હેતું જાય.

-રાજેન્દ્ર શાહ


Hinda, Athi Vadhu Bhagyavihin Kyare?

Re hinda, athi vadhu bhagyavihin kyare?
Ekeya yogya nahi shasak rajagehe

Dilhi manhi. jan pravanchak dasyukeran
Tolatanun skhalit shasan var vare!

Pindharalunṭa : jyahin dhanyathi kolasanun
Chhe zazun mulya, yugasiddha aranya nila

Te bhumi banjar thati, talane pradesha
Je varisanchit - vilupṭa have sadanun.

E jivapranahar sarpa pipilikani
Sanyukṭa shakti thaki nashṭa thayela, janun;

E tanun dur nahi, ek j dayakaman
N koi dasyutani shesh hashe nishani

Ho andhakara, duahkha mrutyuni yatanaya,
Emanthi marga kari jivan vhetun jaya.

-Rajendra Shaha