ઢીંગલીને મારી હાલાં રે - Ḍhīngalīne Mārī Hālān Re - Lyrics

ઢીંગલીને મારી હાલાં રે

હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં

વાદળનું તો પારણું બાંધ્યું ને તારાની હીંચકા દોરી
ચાંદામામા લાડ લડાવે પરી રાણી કરે લોરી
હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં

સૂઈ જા ઓ મારી ઢીંગલી બેના રાત હવે પડવાની
નાની નાની આંખો મીચી નીંદરડી જો મજાની
હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં

નીંદરડીએ પોઢીને તમે પવન પાંખે ઊડજો
પંખીઓના મીઠાં મીઠાં ગીતો તમે સૂણજો
હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં


Ḍhīngalīne Mārī Hālān Re

Hālān hālān hālān re, ḍhīngalīne mārī hālān

Vādaḷanun to pāraṇun bāndhyun ne tārānī hīnchakā dorī
Chāndāmāmā lāḍ laḍāve parī rāṇī kare lorī
Hālān hālān hālān re, ḍhīngalīne mārī hālān

Sūī jā o mārī ḍhīngalī benā rāt have paḍavānī
Nānī nānī ānkho mīchī nīndaraḍī jo majānī
Hālān hālān hālān re, ḍhīngalīne mārī hālān

Nīndaraḍīe poḍhīne tame pavan pānkhe ūḍajo
Pankhīonā mīṭhān mīṭhān gīto tame sūṇajo
Hālān hālān hālān re, ḍhīngalīne mārī hālān

Source: Mavjibhai