હોળી આવી હોળી આવી - Hoḷī Avī Hoḷī Avī - Lyrics

હોળી આવી હોળી આવી

હોળી આવી હોળી આવી
હોળી આવી હોળી આવી
ફાગણ માસે હોળી આવી
ફાગણ માસે હોળી આવી

હોળી આવી હોળી આવી
હોળી આવી હોળી આવી
રંગભરી પીચકારી આવી
રંગભરી પીચકારી આવી

કેસૂડાના રંગે રંગે
કેસૂડાના રંગે રંગે
ભાઈબંધોના સંગે સંગે
ભાઈબંધોના સંગે સંગે
રંગે રંગે આજ ઉમંગે
રંગે રંગે આજ ઉમંગે

આવો હોળી રમીએ
આવો હોળી રમીએ
આવો હોળી રમીએ


Hoḷī Avī Hoḷī Avī

Hoḷī āvī hoḷī āvī
Hoḷī āvī hoḷī āvī
Fāgaṇ māse hoḷī āvī
Fāgaṇ māse hoḷī āvī

Hoḷī āvī hoḷī āvī
Hoḷī āvī hoḷī āvī
Rangabharī pīchakārī āvī
Rangabharī pīchakārī āvī

Kesūḍānā range range
Kesūḍānā range range
Bhāībandhonā sange sange
Bhāībandhonā sange sange
Range range āj umange
Range range āj umange

Āvo hoḷī ramīe
Āvo hoḷī ramīe
Āvo hoḷī ramīe

Source: Mavjibhai