હૃદય છલકાઈને મારું - Hrudaya Chhalakaine Marun - Gujarati

હૃદય છલકાઈને મારું

હૃદય છલકાઈને મારું તમારો પ્યાર માગે છે
ભરેલા જામ જાણે ખુદ હવે પીનાર માગે છે

ન વર્તન જો ગમે મારું તો તું વ્યવહાર રહેવા દે
જમાના કેમ તું હાથે કરી તકરાર માગે છે

ખરે છે રોજ તારાઓ ભલા શાને ડગરમાંથી
કાયમ કોણ એવો નિત્યનો શણગાર માગે છે

સહારો આંસુઓનો પણ હવે કૈલાસ ક્યાં બાકી
રુદનના કારણે દુનિયા ખુલાસા અપાર માગે છે

હૃદય છલકાઈને મારું તમારો પ્યાર માગે છે


हृदय छलकाईने मारुं

हृदय छलकाईने मारुं तमारो प्यार मागे छे
भरेला जाम जाणे खुद हवे पीनार मागे छे

न वर्तन जो गमे मारुं तो तुं व्यवहार रहेवा दे
जमाना केम तुं हाथे करी तकरार मागे छे

खरे छे रोज ताराओ भला शाने डगरमांथी
कायम कोण एवो नित्यनो शणगार मागे छे

सहारो आंसुओनो पण हवे कैलास क्यां बाकी
रुदनना कारणे दुनिया खुलासा अपार मागे छे

हृदय छलकाईने मारुं तमारो प्यार मागे छे


Hrudaya Chhalakaine Marun

Hrudaya chhalakaine marun tamaro pyar mage chhe
Bharela jam jane khud have pinar mage chhe

N vartan jo game marun to tun vyavahar raheva de
Jamana kem tun hathe kari takarar mage chhe

Khare chhe roj tarao bhala shane dagaramanthi
Kayam kon evo nityano shanagar mage chhe

Saharo ansuono pan have kailas kyan baki
Rudanana karane duniya khulasa apar mage chhe

Hrudaya chhalakaine marun tamaro pyar mage chhe


Hṛudaya chhalakāīne mārun

Hṛudaya chhalakāīne mārun tamāro pyār māge chhe
Bharelā jām jāṇe khud have pīnār māge chhe

N vartan jo game mārun to tun vyavahār rahevā de
Jamānā kem tun hāthe karī takarār māge chhe

Khare chhe roj tārāo bhalā shāne ḍagaramānthī
Kāyam koṇ evo nityano shaṇagār māge chhe

Sahāro ānsuono paṇ have kailās kyān bākī
Rudananā kāraṇe duniyā khulāsā apār māge chhe

Hṛudaya chhalakāīne mārun tamāro pyār māge chhe


Source : રચનાઃ કૈલાસ પંડિત
સ્વરઃ મનહર ઉધાસ