હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી - Hrudayaman Vastu Chhe Anamoli - Gujarati

હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી

હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી
તારા ઘટમાં પિયુ બિરાજે અંતરપટ દ્યોને ખોલી
હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી

સંતસમાગમ નિશદિન કરીએ સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી
આપણે સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી
સજ્જન કેરા સંગમાં ભાઈ પ્રેમની પ્રગટે હોળી

હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી
તારા ઘટમાં પિયુ બિરાજે અંતરપટ દ્યોને ખોલી
હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી

સત્ય શમશેર લઈ મારજો રે પાંચ પચીશની ટોળી
શુદ્ધ શબદો સંતોના ભાઈ પીજો ઘોળી ઘોળી

હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી
તારા ઘટમાં પિયુ બિરાજે અંતરપટ દ્યોને ખોલી
હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી

ગુરુ કરી ગુરુચરણમાં રે’જો લેજો શબદોને તોળી
દાસ સત્તાર કહે ગુરુપ્રતાપે વાગે જ્ઞાનની ગોળી
જીવને વાગે જ્ઞાનની ગોળી

હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી
તારા ઘટમાં પિયુ બિરાજે અંતરપટ દ્યોને ખોલી
હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી


हृदयमां वस्तु छे अणमोली

हृदयमां वस्तु छे अणमोली
तारा घटमां पियु बिराजे अंतरपट द्योने खोली
हृदयमां वस्तु छे अणमोली

संतसमागम निशदिन करीए सांभळीए शुद्ध बोली
आपणे सांभळीए शुद्ध बोली
सज्जन केरा संगमां भाई प्रेमनी प्रगटे होळी

हृदयमां वस्तु छे अणमोली
तारा घटमां पियु बिराजे अंतरपट द्योने खोली
हृदयमां वस्तु छे अणमोली

सत्य शमशेर लई मारजो रे पांच पचीशनी टोळी
शुद्ध शबदो संतोना भाई पीजो घोळी घोळी

हृदयमां वस्तु छे अणमोली
तारा घटमां पियु बिराजे अंतरपट द्योने खोली
हृदयमां वस्तु छे अणमोली

गुरु करी गुरुचरणमां रे’जो लेजो शबदोने तोळी
दास सत्तार कहे गुरुप्रतापे वागे ज्ञाननी गोळी
जीवने वागे ज्ञाननी गोळी

हृदयमां वस्तु छे अणमोली
तारा घटमां पियु बिराजे अंतरपट द्योने खोली
हृदयमां वस्तु छे अणमोली


Hrudayaman Vastu Chhe Anamoli

Hrudayaman vastu chhe anamoli
Tara ghataman piyu biraje antarapat dyone kholi
Hrudayaman vastu chhe anamoli

Santasamagam nishadin karie sanbhalie shudda boli
Apane sanbhalie shudda boli
Sajjan kera sangaman bhai premani pragate holi

Hrudayaman vastu chhe anamoli
Tara ghataman piyu biraje antarapat dyone kholi
Hrudayaman vastu chhe anamoli

Satya shamasher lai marajo re panch pachishani toli
Shudda shabado santona bhai pijo gholi gholi

Hrudayaman vastu chhe anamoli
Tara ghataman piyu biraje antarapat dyone kholi
Hrudayaman vastu chhe anamoli

Guru kari gurucharanaman re’jo lejo shabadone toli
Das sattar kahe gurupratape vage jnyanani goli
Jivane vage jnyanani goli

Hrudayaman vastu chhe anamoli
Tara ghataman piyu biraje antarapat dyone kholi
Hrudayaman vastu chhe anamoli


Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī

Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī
Tārā ghaṭamān piyu birāje antarapaṭ dyone kholī
Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī

Santasamāgam nishadin karīe sānbhaḷīe shudḍa bolī
Āpaṇe sānbhaḷīe shudḍa bolī
Sajjan kerā sangamān bhāī premanī pragaṭe hoḷī

Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī
Tārā ghaṭamān piyu birāje antarapaṭ dyone kholī
Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī

Satya shamasher laī mārajo re pānch pachīshanī ṭoḷī
Shudḍa shabado santonā bhāī pījo ghoḷī ghoḷī

Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī
Tārā ghaṭamān piyu birāje antarapaṭ dyone kholī
Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī

Guru karī gurucharaṇamān re’jo lejo shabadone toḷī
Dās sattār kahe gurupratāpe vāge jnyānanī goḷī
Jīvane vāge jnyānanī goḷī

Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī
Tārā ghaṭamān piyu birāje antarapaṭ dyone kholī
Hṛudayamān vastu chhe aṇamolī


Source : સ્વરઃ નારાયણ સ્વામી
રચનાઃ દાસ સત્તાર