હું જાઉં છું - Hun Jaun Chhun! - Lyrics

હું જાઉં છું!

હું જાઉં છું! હું જાઉં છું! ત્યાં આવશો કોઈ નહિ!
સો સો દિવાલો બાંધતાં ત્યાં ફાવશો કોઈ નહિ!

ના આંસુથી, ના જુલ્મથી, ના વસ્લથી, ના બંધથી,
દિલ જે ઉઠ્યું રોકાય ના! એ વાત છોડો કેદની!

સૌ ખુશ રહો જેમાં ખુશી! હું જ્યાં ખુશી તે હું કરું!
‘શું એ હતું? શું આ થયું?’ એ પૂછશો કોઈ નહિ!

પેદા કર્યો’તો ઇશ્ક ત્યાં ના કોઈને પૂછ્યું હતું;
એ ભૂંસવા જો છે ખુશી તો પૂછવું એ કૈં નથી.

આ ચશ્મ બુરજે છે ચડ્યું આલમ બધી નિહાળવા,
તે ચશ્મ પર પાટો તમે વીંટી હવે શકશો નહિ.

મારી કબર બાંધી અહીં ત્યાં કોઈને સુવારજો!
હું જ્યાં દટાઉં ત્યાં ફૂલોને વેરશો કોઈ નહિ!

શું પૂછવું? શું બોલવું? ખુશ છો અને રહેજો ખુશી!
વ્યર્થ આંસુ ખેરશો તો લૂછશે કોઈ નહિ.

-કલાપી


Hun Jaun Chhun!

hun jaun chhun! Hun jaun chhun! Tyan avasho koi nahi! So so divalo bandhatan tyan favasho koi nahi!

N ansuthi, n julmathi, n vaslathi, n bandhathi,
Dil je uthyun rokaya na! E vat chhodo kedani!

Sau khush raho jeman khushi! Hun jyan khushi te hun karun!
‘shun e hatun? Shun a thayun?’ e puchhasho koi nahi!

Ped karyo’to ishka tyan n koine puchhyun hatun;
E bhunsav jo chhe khushi to puchhavun e kain nathi.

A chashma buraje chhe chadyun alam badhi nihalava,
Te chashma par pato tame vinti have shakasho nahi.

Mari kabar bandhi ahin tyan koine suvarajo! Hun jyan dataun tyan fulone verasho koi nahi!

Shun puchhavun? Shun bolavun? Khush chho ane rahejo khushi! Vyartha ansu kherasho to luchhashe koi nahi.

-kalapi

Source: Mavjibhai