હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું - Hun Padakar Zilanaro Manas Chhun - Gujarati

હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું

પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.
હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં, હું જાતે બળતું ફાનસ છું.

ઝળાહળાંનો મોહતાજ નથી, મને મારું અજવાળું પૂરતું છે,
અંધારાના વમળને કાપે, કમળ તેજ તો સ્ફુરતું છે.

ધુમ્મસમાં મને રસ નથી, હું ખુલ્લો અને નિખાલસ છું.
પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.

કુંડળીને વળગવું ગમે નહીં ને ગ્રહો કને શિર નમે નહીં,
કાયરોની શતરંજ પર જીવ, સોગઠાબાજી રમે નહીં.

હું પોતે જ મારો વંશજ છું, હું પોતે મારો વારસ છું.
પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.


हुं पडकार झीलनारो माणस छुं

प्रारब्धने अहींयां गांठे कोण? हुं पडकार झीलनारो माणस छुं.
हुं तेज उछीनुं लउं नहीं, हुं जाते बळतुं फानस छुं.

झळाहळांनो मोहताज नथी, मने मारुं अजवाळुं पूरतुं छे,
अंधाराना वमळने कापे, कमळ तेज तो स्फुरतुं छे.

धुम्मसमां मने रस नथी, हुं खुल्लो अने निखालस छुं.
प्रारब्धने अहींयां गांठे कोण? हुं पडकार झीलनारो माणस छुं.

कुंडळीने वळगवुं गमे नहीं ने ग्रहो कने शिर नमे नहीं,
कायरोनी शतरंज पर जीव, सोगठाबाजी रमे नहीं.

हुं पोते ज मारो वंशज छुं, हुं पोते मारो वारस छुं.
प्रारब्धने अहींयां गांठे कोण? हुं पडकार झीलनारो माणस छुं.


Hun Padakar Zilanaro Manas Chhun

Prarabdhane ahinyan ganthe kona? Hun padakar zilanaro manas chhun. Hun tej uchhinun laun nahin, hun jate balatun fanas chhun.

Zalahalanno mohataj nathi, mane marun ajavalun puratun chhe,
Andharana vamalane kape, kamal tej to sfuratun chhe.

Dhummasaman mane ras nathi, hun khullo ane nikhalas chhun. Prarabdhane ahinyan ganthe kona? Hun padakar zilanaro manas chhun.

Kundaline valagavun game nahin ne graho kane shir name nahin,
Kayaroni shataranja par jiva, sogathabaji rame nahin.

Hun pote j maro vanshaj chhun, hun pote maro varas chhun. Prarabdhane ahinyan ganthe kona? Hun padakar zilanaro manas chhun.


Hun paḍakār zīlanāro māṇas chhun

Prārabdhane ahīnyān gānṭhe koṇa? Hun paḍakār zīlanāro māṇas chhun. Hun tej uchhīnun laun nahīn, hun jāte baḷatun fānas chhun.

Zaḷāhaḷānno mohatāj nathī, mane mārun ajavāḷun pūratun chhe,
Andhārānā vamaḷane kāpe, kamaḷ tej to sfuratun chhe.

Dhummasamān mane ras nathī, hun khullo ane nikhālas chhun. Prārabdhane ahīnyān gānṭhe koṇa? Hun paḍakār zīlanāro māṇas chhun.

Kunḍaḷīne vaḷagavun game nahīn ne graho kane shir name nahīn,
Kāyaronī shataranja par jīva, sogaṭhābājī rame nahīn.

Hun pote j māro vanshaj chhun, hun pote māro vāras chhun. Prārabdhane ahīnyān gānṭhe koṇa? Hun paḍakār zīlanāro māṇas chhun.


Source : નરેન્દ્ર મોદી