હું સિવાય હસ્તી ન કોઈની! - Hun Sivaya Hasti N Koini! - Lyrics

હું સિવાય હસ્તી ન કોઈની!

(ગુલબંકી)
હું ઉદાર હું ગંભીર બુદ્ધિમાન સર્વથી
તેજવાન કીર્તિમાન કૈંકવાન કેટલા
ગુણો ગણાવું જ્યાં સમગ્ર ગુણો હુંને વર્યા!
ગફલતી મહીં વદું હું તો ય વેદવાક્ય તે;

સિંહગર્જને શમે જ શબ્દ અન્ય પ્રાણીના;
વેદવાક્ય પાસ અન્ય વાક્ય શી વિસાતમાં?
હું ગુણો રચું, ખચું, હું મૂલ્ય આંકું માનવી,
હું જીવું, જીવાડું અન્ય, હુંથી વિશ્વ સર્વ ધન્ય.

તુચ્છ વિશ્વ તુચ્છ ધર્મ નીતિસૂત્ર તુચ્છ સર્વ,
તુચ્છ છે સમાજ ક્ષુદ્ર વ્યક્તિ તુચ્છ હું ગણું.
હું જ છે વિશાલ, હું મહીં શમાય તે તું સર્વ;
અન્ય ના પ્રતિધ્વનિ ભરંત હું સમગ્ર વિશ્વ.

જીવ હું જ, શિવ હું જ, હું જ આ જગત્ વળી
હું સિવાય કૈં ન આ પરમ્પરા હુંની ખડી.

-ભાનુશંકર વ્યાસ ‘બાદરાયણ’


Hun Sivaya Hasti N Koini!

(gulabanki)
Hun udar hun ganbhir buddhiman sarvathi
Tejavan kirtiman kainkavan keṭala
Guno ganavun jyan samagra guno hunne varya!
Gafalati mahin vadun hun to ya vedavakya te;

Sinhagarjane shame j shabda anya pranina;
Vedavakya pas anya vakya shi visataman?
Hun guno rachun, khachun, hun mulya ankun manavi,
Hun jivun, jivadun anya, hunthi vishva sarva dhanya.

Tuchchha vishva tuchchha dharma nitisutra tuchchha sarva,
Tuchchha chhe samaj kshudra vyakti tuchchha hun ganun.
Hun j chhe vishala, hun mahin shamaya te tun sarva;
Anya n pratidhvani bharanṭa hun samagra vishva.

Jiv hun ja, shiv hun ja, hun j a jagat vali
Hun sivaya kain n a parampar hunni khadi.

-Bhanushankar Vyas ‘Badarayana’

Source: Mavjibhai