હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી - Hun To Kāgaḷiyān Lakhī Lakhī Thākī - Lyrics

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી
કાનુડા તારા મનમાં નથી

આવા શિયાળાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા
મારા કાળજડાં ઠરી ઠરી જાય રે
પાતળીયા તારા મનમાં નથી

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી
કાનુડા તારા મનમાં નથી

આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા
મારા પાવલિયાં બળી બળી જાય રે
છોગાળા તારા મનમાં નથી

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી
કાનુડા તારા મનમાં નથી

આવા ચોમાસાનાં ચાર ચાર મહિના આવ્યા
મારી ચૂંદલડી ભીંજાઈ ભીંજાઈ જાય રે
કાનુડા તારા મનમાં નથી

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી
કાનુડા તારા મનમાં નથી


Hun To Kāgaḷiyān Lakhī Lakhī Thākī

Hun to kāgaḷiyān lakhī lakhī thākī
Kānuḍā tārā manamān nathī

Āvā shiyāḷānā chār chār mahinā āvyā
Mārā kāḷajaḍān ṭharī ṭharī jāya re
Pātaḷīyā tārā manamān nathī

Hun to kāgaḷiyān lakhī lakhī thākī
Kānuḍā tārā manamān nathī

Āvā unāḷānā chār chār mahinā āvyā
Mārā pāvaliyān baḷī baḷī jāya re
Chhogāḷā tārā manamān nathī

Hun to kāgaḷiyān lakhī lakhī thākī
Kānuḍā tārā manamān nathī

Āvā chomāsānān chār chār mahinā āvyā
Mārī chūndalaḍī bhīnjāī bhīnjāī jāya re
Kānuḍā tārā manamān nathī

Hun to kāgaḷiyān lakhī lakhī thākī
Kānuḍā tārā manamān nathī

Source: Mavjibhai