હુતૂતૂતૂ... જામી રમતની ઋતુ - Hutututu... Jami Ramatani Hrutu - Gujarati

હુતૂતૂતૂ… જામી રમતની ઋતુ

હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ
જામી રમતની ઋતુ

   આપો  આપ  એક મેકના  થઈને  ભેરુ સારું
   જગત રમતું આવ્યું ને રમે છે  હુ તૂ તૂ તૂ તૂ

   તેજ  ને  તિમિર રમે... હુ તૂ તૂ તૂ હુ તૂ તૂ તૂ
   પાણી ને  સમીર રમે...  હુ તૂ તૂ તૂ હુ તૂ તૂ તૂ
   વાદળની  ઓથે  બેઠા  સંતાયેલા  પ્રભુજીને
   પામવાને સંત ને ફકીર રમે
   હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

   એક મેકને મથે પકડવા સારા નરસા સ્વારથ સાથે
   ધમ્માચકડી પકડા પકડી અવળે સવળે આટે પાટે
   ખમીરથી  ખમીરનો  ખેલ  રે  મંડાયો  ભાઈ
   હોય જગ જાગતું કે હોય જગ સૂતું
   હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

   મનડાની પાછળ મન  દોડે  તનડું તનને ઢુંઢે
   ધનની પાછળ  ધન દોડતું  પ્રપંચ ખેલી ઊંડે
   જાત જાત  ભાત ભાતના  વિચાર દાવ પેચ
   કયારે મળે લાગ અને ક્યારે લૂંટું?
   હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

   ભેરુ તો દેખાવ કરીને ખેલ ખેલતા ઊંચે શ્વાસે
   પરને કેમ પરાજિત કરવો
   અંતર પ્રગટી એક જ આશે
   વિધ વિધ  નામ  ધરી  સંસારની કેડી  માથે
   ખાકના ખિલોના રમે સાચું અને જૂઠું
   હુ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ તૂ…

हुतूतूतू… जामी रमतनी ऋतु

हु तू तू तू तू तू तू तू
जामी रमतनी ऋतु

   आपो  आप  एक मेकना  थईने  भेरु सारुं
   जगत रमतुं आव्युं ने रमे छे  हु तू तू तू तू

   तेज  ने  तिमिर रमे... हु तू तू तू हु तू तू तू
   पाणी ने  समीर रमे...  हु तू तू तू हु तू तू तू
   वादळनी  ओथे  बेठा  संतायेला  प्रभुजीने
   पामवाने संत ने फकीर रमे
   हु तू तू तू तू तू तू तू…

   एक मेकने मथे पकडवा सारा नरसा स्वारथ साथे
   धम्माचकडी पकडा पकडी अवळे सवळे आटे पाटे
   खमीरथी  खमीरनो  खेल  रे  मंडायो  भाई
   होय जग जागतुं के होय जग सूतुं
   हु तू तू तू तू तू तू तू…

   मनडानी पाछळ मन  दोडे  तनडुं तनने ढुंढे
   धननी पाछळ  धन दोडतुं  प्रपंच खेली ऊंडे
   जात जात  भात भातना  विचार दाव पेच
   कयारे मळे लाग अने क्यारे लूंटुं?
   हु तू तू तू तू तू तू तू…

   भेरु तो देखाव करीने खेल खेलता ऊंचे श्वासे
   परने केम पराजित करवो
   अंतर प्रगटी एक ज आशे
   विध विध  नाम  धरी  संसारनी केडी  माथे
   खाकना खिलोना रमे साचुं अने जूठुं
   हु तू तू तू तू तू तू तू…

Hutututu… Jami Ramatani Hrutu

Hu tu tu tu tu tu tu tu
jami ramatani hrutu

   apo  ap  ek mekana  thaine  bheru sarun
   jagat ramatun avyun ne rame chhe  hu tu tu tu tu

   tej  ne  timir rame... hu tu tu tu hu tu tu tu
   pani ne  samir rame...  hu tu tu tu hu tu tu tu
   vadalani  othe  betha  santayela  prabhujine
   pamavane santa ne fakir rame
   hu tu tu tu tu tu tu tu...

   ek mekane mathe pakadava sara narasa swarath sathe
   dhammachakadi pakada pakadi avale savale ate pate
   khamirathi  khamirano  khel  re  mandayo  bhai
   hoya jag jagatun ke hoya jag sutun
   hu tu tu tu tu tu tu tu...

   manadani pachhal man  dode  tanadun tanane dhundhe
   dhanani pachhal  dhan dodatun  prapanch kheli unde
   jat jat  bhat bhatana  vichar dav pecha
   kayare male lag ane kyare luntun?
   hu tu tu tu tu tu tu tu...

   bheru to dekhav karine khel khelata unche shvase
   parane kem parajit karavo
   antar pragati ek j ashe
   vid vid  nam  dhari  sansarani kedi  mathe
   khakana khilona rame sachun ane juthun
   hu tu tu tu tu tu tu tu...

Hutūtūtū… Jāmī ramatanī hrutu

Hu tū tū tū tū tū tū tū
jāmī ramatanī hrutu

   āpo  āp  ek mekanā  thaīne  bheru sārun
   jagat ramatun āvyun ne rame chhe  hu tū tū tū tū

   tej  ne  timir rame... hu tū tū tū hu tū tū tū
   pāṇī ne  samīr rame...  hu tū tū tū hu tū tū tū
   vādaḷanī  othe  beṭhā  santāyelā  prabhujīne
   pāmavāne santa ne fakīr rame
   hu tū tū tū tū tū tū tū…

   ek mekane mathe pakaḍavā sārā narasā swārath sāthe
   dhammāchakaḍī pakaḍā pakaḍī avaḷe savaḷe āṭe pāṭe
   khamīrathī  khamīrano  khel  re  manḍāyo  bhāī
   hoya jag jāgatun ke hoya jag sūtun
   hu tū tū tū tū tū tū tū…

   manaḍānī pāchhaḷ man  doḍe  tanaḍun tanane ḍhunḍhe
   dhananī pāchhaḷ  dhan doḍatun  prapanch khelī ūnḍe
   jāt jāt  bhāt bhātanā  vichār dāv pecha
   kayāre maḷe lāg ane kyāre lūnṭun?
   hu tū tū tū tū tū tū tū…

   bheru to dekhāv karīne khel khelatā ūnche shvāse
   parane kem parājit karavo
   antar pragaṭī ek j āshe
   viḍ viḍ  nām  dharī  sansāranī keḍī  māthe
   khākanā khilonā rame sāchun ane jūṭhun
   hu tū tū tū tū tū tū tū…

Source : સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર
ગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ સાત કેદી (૧૯૮૬)