ઈંધણાં વીણવાં ગૈ'તી - Indhanan Vinavan Gai'ti - Gujarati

ઈંધણાં વીણવાં ગૈ’તી

ઈંધણાં વીણવાં ગૈ’તી મોરી સૈયર,
ઈંધણાં વીણવાં ગઈ’તી રે લોલ,
વેળા બપ્પોરની થૈ’તી મોરી સૈયર,
વેળા બપ્પોરની થઈ’તી રે લોલ.

ચૈતરનું આભ સાવ સૂનું સૂનું ને તોય
કંઈથી કોકિલકંઠ બોલે રે લોલ,
વનની વનરાઈ બધી નવલી તે કૂંપળે,
દખ્ખણને વાયરે ડોલે રે લોલ.

જેની તે વાટ જોઈ રૈ’તી મોરી સૈયર,
જેની તે વાટ જોઈ રહી’તી રે લોલ,
તેની સંગાથ વેળ વ્હૈતી મોરી સૈયર,
તેની સંગાથ વેળ વહી’તી રે લોલ.

સૂકી મેં વીણી કાંઈ ડાળી ને ડાળખી,
સૂકાં અડૈયાંને વીણ્યાં રે લોલ,
લીલી તે પાંદડીમાં મ્હેકંત ફૂલ બે’ક
મોર અંબોડલે ખીલ્યા રે લોલ.

વાતરક વ્હેણમાં નૈ’તી મોરી સૈયર,
વાતરક વ્હેણમાં નહી’તી રે લોલ,
ઈંધણાં વીણવાં ગૈ’તી મોરી સૈયર,
ઈંધણાં વીણવાં ગઈ’તી રે લોલ.
(તા.૪-૧૦-૧૯૪૯)


ईंधणां वीणवां गै’ती

ईंधणां वीणवां गै’ती मोरी सैयर,
ईंधणां वीणवां गई’ती रे लोल,
वेळा बप्पोरनी थै’ती मोरी सैयर,
वेळा बप्पोरनी थई’ती रे लोल.

चैतरनुं आभ साव सूनुं सूनुं ने तोय
कंईथी कोकिलकंठ बोले रे लोल,
वननी वनराई बधी नवली ते कूंपळे,
दख्खणने वायरे डोले रे लोल.

जेनी ते वाट जोई रै’ती मोरी सैयर,
जेनी ते वाट जोई रही’ती रे लोल,
तेनी संगाथ वेळ व्हैती मोरी सैयर,
तेनी संगाथ वेळ वही’ती रे लोल.

सूकी में वीणी कांई डाळी ने डाळखी,
सूकां अडैयांने वीण्यां रे लोल,
लीली ते पांदडीमां म्हेकंत फूल बे’क
मोर अंबोडले खील्या रे लोल.

वातरक व्हेणमां नै’ती मोरी सैयर,
वातरक व्हेणमां नही’ती रे लोल,
ईंधणां वीणवां गै’ती मोरी सैयर,
ईंधणां वीणवां गई’ती रे लोल.
(ता.४-१०-१९४९)


Indhanan Vinavan Gai’ti

Indhanan vinavan gai’ti mori saiyara,
indhanan vinavan gai’ti re lola,
Vela bapporani thai’ti mori saiyara,
vela bapporani thai’ti re lola.

Chaitaranun abh sav sunun sunun ne toya
kanithi kokilakanth bole re lola,
Vanani vanarai badhi navali te kunpale,
dakhkhanane vayare dole re lola.

Jeni te vat joi rai’ti mori saiyara,
jeni te vat joi rahi’ti re lola,
Teni sangath vel vhaiti mori saiyara,
teni sangath vel vahi’ti re lola.

Suki men vini kani dali ne dalakhi,
sukan adaiyanne vinyan re lola,
Lili te pandadiman mhekanta ful be’k
mor anbodale khilya re lola.

Vatarak vhenaman nai’ti mori saiyara,
vatarak vhenaman nahi’ti re lola,
Indhanan vinavan gai’ti mori saiyara,
indhanan vinavan gai’ti re lola.
(ta.4-10-1949)


Īndhaṇān vīṇavān gai’tī

Īndhaṇān vīṇavān gai’tī morī saiyara,
īndhaṇān vīṇavān gaī’tī re lola,
Veḷā bapporanī thai’tī morī saiyara,
veḷā bapporanī thaī’tī re lola.

Chaitaranun ābh sāv sūnun sūnun ne toya
kanīthī kokilakanṭh bole re lola,
Vananī vanarāī badhī navalī te kūnpaḷe,
dakhkhaṇane vāyare ḍole re lola.

Jenī te vāṭ joī rai’tī morī saiyara,
jenī te vāṭ joī rahī’tī re lola,
Tenī sangāth veḷ vhaitī morī saiyara,
tenī sangāth veḷ vahī’tī re lola.

Sūkī men vīṇī kānī ḍāḷī ne ḍāḷakhī,
sūkān aḍaiyānne vīṇyān re lola,
Līlī te pāndaḍīmān mhekanta fūl be’k
mor anboḍale khīlyā re lola.

Vātarak vheṇamān nai’tī morī saiyara,
vātarak vheṇamān nahī’tī re lola,
Īndhaṇān vīṇavān gai’tī morī saiyara,
īndhaṇān vīṇavān gaī’tī re lola.
(tā.4-10-1949)


Source : રાજેન્દ્ર શાહ