જડતો નથી રે - Jadto Nathi Re - Gujarati & English Lyrics

જેને આદિ નથી અંત નથી, મધ્ય નથી રે
શોધી શોધીને થાકી તોયે જડતો નથી રે
પ્રતિબિંબમાં કદીએ પકડાતો નથી રે…
શોધી શોધી…

કેવો ને કોણ કોના જેવો કહેવાય ના
ઉપમાઓ કોઈ જગે એને સોહાય ના
એના જેવો તો એજ, બીજો મળતો નથી રે
શોધી શોધી…

સાગર એ સાગર, ગગન એ ગગન છે.
એની મસ્તીમા સદા એ તો મગન છે.
તેમાં કોઈની જગે દિલ ધરતો નથી રે…
શોધી શોધી…

શૌર્ય અમાપ અને કીર્તિ અજોડ છે.
મહિમ્ અનંત અને વૈભવ અનંત છે.
યશ એથી મહાન બીજો હોતો નથી રે
શોધી શોધી…

તું છે યુવાનં તારો સર્જક પણ તું છે.
સૃષ્ટિ સકલ તણી તુજથી શરૂઆત છે.
પ્રભુ યૌવનથી દૂર કદી રહેતો નથી રે
શોધી શોધી…

તોડશે પરંપરા તું એનું ના દુઃખ છે.
ક્ષુદ્ર બની જીવે છે એજ મહા દુઃખ છે.
નવચેતનાથી દૂર પ્રભુ રહેતો નથી.
શોધી શોધી…

નાચે છે અન્ય તાલે મારો કોઈ તાલ નથી.
લાગે છે તારા જીવનમાં કંઈ માલ નથી.
મૃત જીવનમાં ઈશ કદી ખિલતો નથી રે
શોધી શોધી…

યુવતીનું અબળાના ભોગની ગુલામ છે.
મહિષાસુર મર્દિની મહિલા મહાન છે.
પ્રભુ મહિમાથી દૂર કદી વસતો નથી રે
શોધી શોધી…

Jadto Nathi Re

Jene ādi nathī anta nathī, madhya nathī re
Shodhī shodhīne thākī toye jaḍato nathī re
Pratibinbamān kadīe pakaḍāto nathī re… Shodhī shodhī…

Kevo ne koṇ konā jevo kahevāya nā
Upamāo koī jage ene sohāya nā
Enā jevo to eja, bījo maḷato nathī re
Shodhī shodhī…

Sāgar e sāgara, gagan e gagan chhe.
Enī mastīmā sadā e to magan chhe.
Temān koīnī jage dil dharato nathī re… Shodhī shodhī…

Shaurya amāp ane kīrti ajoḍ chhe.
Mahim ananta ane vaibhav ananta chhe.
Yash ethī mahān bījo hoto nathī re
Shodhī shodhī…

Tun chhe yuvānan tāro sarjak paṇ tun chhe.
Sṛuṣhṭi sakal taṇī tujathī sharūāt chhe.
Prabhu yauvanathī dūr kadī raheto nathī re
Shodhī shodhī…

Toḍashe paranparā tun enun nā duahkha chhe.
Kṣhudra banī jīve chhe ej mahā duahkha chhe. Navachetanāthī dūr prabhu raheto nathī. Shodhī shodhī…

Nāche chhe anya tāle māro koī tāl nathī.
Lāge chhe tārā jīvanamān kanī māl nathī. Mṛut jīvanamān īsh kadī khilato nathī re
Shodhī shodhī…

Yuvatīnun abaḷānā bhoganī gulām chhe.
Mahiṣhāsur mardinī mahilā mahān chhe. Prabhu mahimāthī dūr kadī vasato nathī re
Shodhī shodhī…

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર