જાગતી છે જોગમાયા - Jagti Chhe Jogamaya - Gujarati & English Lyrics

ખમ્મા રે ખોડીયાર માવડી તને લળી લળી લાગું પાય,
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

દશે દિશાએ તારી નામના ને તારો ગાજે છે જયજયકાર (૨)
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

આશા ભર્યા તારે આંગણે સૌ આવે છે નર ને નાર (૨)
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

મનમાન્યું તું આપતી ને તારો મહિમા અપરંપાર (૨)
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

સુખની સાગર માવડી ને તું તો નોધારાની આધાર (૨)
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

નિજ ભક્તોના કારણે તું તો દોડી આવે તત્કાળ (૨)
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

બિન્દુ તારો વિનવે માડી ઉતારો ભવપાર (૨)
હે માડી તું તો જાગતી છે જોગમાયા.

Jagti Chhe Jogamaya

Khamma re khodiyar mavadi tane lali lali lagun paya,
He madi tun to jagati chhe jogamaya.

Dashe dishae tari naman ne taro gaje chhe jayajayakar (2)
He madi tun to jagati chhe jogamaya.

Ash bharya tare angane sau ave chhe nar ne nar (2)
He madi tun to jagati chhe jogamaya.

Manamanyun tun apati ne taro mahim aparanpar (2)
He madi tun to jagati chhe jogamaya.

Sukhani sagar mavadi ne tun to nodharani adhar (2)
He madi tun to jagati chhe jogamaya.

Nij bhakton karane tun to dodi ave tatkal (2)
He madi tun to jagati chhe jogamaya.

Bindu taro vinave madi utaro bhavapar (2)
He madi tun to jagati chhe jogamaya.