જલારામ બાપા નો થાળ - Jalram Thal - Lyrics

જલારામ બાપા નો થાળ

મારે ઘેર જમવા પધારો જલારામ વીરપુર વાળા
મારે ઘેર જમવા પધારો જલારામ વીરપુર વાળા
વીરપુર વાળા બાપા વીરપુર વાળા (૨)
મારે ઘેર જમવા પધારો જલારામ વીરપુર વાળા

સ્વાગત માં પુષ્પોની માળા પુંજા (૨)
વેરતા આનંદ થાતા, જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

રૂપાના બાજાઠે થાળ રખાવ્યા (૨)
રસદાર રસોઈ પીરસાવું, જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

બુંદીના લાડુ ને માળા ની ઘારી
બરફી જલેબીને સેવ સુંવાળી
પૂરણ પોળી બનાવી, જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

દુધીનો હલવો ને મોહન થાળ
મગસ મહેસૂરનો શોભે છે સાથ
કેસરિયા ભાત બનાવી જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

મનગમતી ને ખીચડી બનાવી (૨)
દહીં દૂધ છાસ બનાવી, જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

જળ રે જમુનાની ઝારી ભરાવી
મનગમતા મુખવાસ મુકાવી
એલચી લવિંગ સોપારી, જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

મારે ઘેર જમવા પધારો જલારામ વીરપુર વાળા (૨)

Jalaram Bapa – Thal

Mare gher jamva padharo jalaram virpur vada
Mare gher jamva padharo jalaram virpur vada
Virpur vada bapa virpur vada (2)
Mare gher jamva padharo Jalaram virpur vada (2)

Swagat maa puspo ni mada puja
Verta aanand thata Jalaram virpur vada (2)

Rupana bajathe thad rakhavya
Rasdar rasoi pirsavu, Jalaram virpur vada (2)

Bundina laadu ne mava ni dhari
Barafi jalebine sev suvaadi
Puran podi banavi, Jalaram virpur vada (2)

Dudhino halvo ne mohan thad
Magas mahesur no sobhe chhe sath
Kesariya bhaat banavi Jalaram virpur vada (2)

Mangamati me khichadi banavi
Dahi dudh chhas banavi, Jalaram virpur vada (2)

Jad re jamuna ni zari bharavi
Mangamta mukhvas mukavi
Aelchi laving sopari Jalaram virpur vada (2)

Mare gher jamva padharo jalaram virpur vada (2)