જન્મદિવસ - Janmadivasa - Lyrics

જન્મદિવસ

આજે મોજ મજાનો દિવસ, આજે તારો જન્મ દિવસ

તંદુરસ્ત રહો તુજ તન
ઢગલાબંધ કમાઓ ધન
આનંદમાં રહો મન
ખૂબ જીવો સુખ ભોગવો
નામ કરો રોશન

આજે મોજ મજાનો દિવસ. આજે તારો જન્મ દિવસ


Janmadivasa

Āje moj majāno divasa, āje tāro janma divasa

Tandurasta raho tuj tana
Ḍhagalābandha kamāo dhana
Ānandamān raho mana
Khūb jīvo sukh bhogavo
Nām karo roshana

Āje moj majāno divasa. Āje tāro janma divasa

Source: Mavjibhai