જવાબ દેને ક્યાં છે તું? - Javab Dene Kyan Chhe Tun? - Lyrics

જવાબ દેને ક્યાં છે તું?

જવાબ દેને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝૂ!
સતાવ ના બહુ થયું, ઓ મારા દિલની આરઝૂ!

હૃદયમાં તારી આશને જ જોઈ જા, મને ન જો,
નજરમાં તવ તલાશને જ જોઈ જા, મને ન જો,
કહો તો ‘હું’ ન ‘હું’ રહું, તું આવ મારી રૂબરૂ,
જવાબ દેને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝૂ!

વહન સમયનું બંધ છે, ન આજ છે ન કાલ છે,
તને ખબર શું! કોઈના જીવનનો આ સવાલ છે,
જગતમાં તું ન હોય તો જગતથી હું જતો રહું,
જવાબ દેને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝૂ!

બધું ય હું ગુમાવીને કહીશ કે બધું જ છે,
હૃદયમાં તારી યાદ છે તો માની લઈશ તું જ છે,
તું સાંભળે ન સાંભળે, હું સાદ પડતો રહું,
જવાબ દેને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝૂ!

વિરહની કોઈ પળ મિલનના પંથ પર વળી જશે,
યકીન છે મને હૃદયની આરઝૂ મળી જશે,
કહે છે, શોધનારને મળે છે આ જગે પ્રભુ,
જવાબ દેને ક્યાં છે તું ઓ મારા દિલની આરઝૂ!

-ગની દહીંવાળા


Javab Dene Kyan Chhe Tun?

Javab dene kyan chhe tun o mar dilani arazu! Satav n bahu thayun, o mar dilani arazu!

Hrudayaman tari ashane j joi ja, mane n jo,
Najaraman tav talashane j joi ja, mane n jo,
Kaho to ‘hun’ n ‘hun’ rahun, tun av mari rubaru,
Javab dene kyan chhe tun o mar dilani arazu!

Vahan samayanun bandha chhe, n aj chhe n kal chhe,
Tane khabar shun! koin jivanano a saval chhe,
Jagataman tun n hoya to jagatathi hun jato rahun,
Javab dene kyan chhe tun o mar dilani arazu!

Badhun ya hun gumavine kahish ke badhun j chhe,
Hrudayaman tari yad chhe to mani laish tun j chhe,
Tun sanbhale n sanbhale, hun sad padato rahun,
Javab dene kyan chhe tun o mar dilani arazu!

Virahani koi pal milanan pantha par vali jashe,
Yakin chhe mane hrudayani arazu mali jashe,
Kahe chhe, shodhanarane male chhe a jage prabhu,
Javab dene kyan chhe tun o mar dilani arazu!

-Gani Dahinvala