જેને દીઠે નેણલાં ઠરે - Jene Dithe Nenalan Thare - Gujarati

જેને દીઠે નેણલાં ઠરે

[આ પ્રાચીન ભજન જુદા જુદા શબ્દો સાથે ગવાતું રહ્યું છે.]

જેને દીઠે નેણલાં ઠરે બાયું! અમને એડા એડા સંત મળે

ઉદરમાંથી એક બુંદ પડે ને ભગત નામ ધરે
નરક છોડાવીને ન્યારા રે’વે, અમર લોકને વરે… બાયું.

ચાલતા નર ધરતી ન દુવે, પાપ થકી બહુ ડરે
શબ્દ વિવેકી ને ચાલે સુલક્ષણા પૂછીપૂછીને પાઉં ધરે….બાયું.

ત્રિગુણ પૂતળી રમે સૂનમાં અનઘડ ઘાટ જ ઘડે
ગુરુજીના શબ્દો એવાં કે ભાઈ ખોજે તેને ખબરું પડે…. બાયું.

કાયાવાડીનો એક ભમરલો સંધ્યાએ ઓથ ધરે
આ રે સંસારમાં સંત સુહાગી બેઠાં બેઠાં ભજન કરે…. બાયું.

વર્ષાઋતુનો એક હિમ-પોપટો, નીર ભેળાં નીર ભળે
લખમાના સ્વામીની સંગે રમતાં સ્વાતિનાં બિંદુ ઠરે…. બાયું.


जेने दीठे नेणलां ठरे

[आ प्राचीन भजन जुदा जुदा शब्दो साथे गवातुं रह्युं छे.]

जेने दीठे नेणलां ठरे बायुं! अमने एडा एडा संत मळे

उदरमांथी एक बुंद पडे ने भगत नाम धरे
नरक छोडावीने न्यारा रे’वे, अमर लोकने वरे… बायुं.

चालता नर धरती न दुवे, पाप थकी बहु डरे
शब्द विवेकी ने चाले सुलक्षणा पूछीपूछीने पाउं धरे….बायुं.

त्रिगुण पूतळी रमे सूनमां अनघड घाट ज घडे
गुरुजीना शब्दो एवां के भाई खोजे तेने खबरुं पडे…. बायुं.

कायावाडीनो एक भमरलो संध्याए ओथ धरे
आ रे संसारमां संत सुहागी बेठां बेठां भजन करे…. बायुं.

वर्षाऋतुनो एक हिम-पोपटो, नीर भेळां नीर भळे
लखमाना स्वामीनी संगे रमतां स्वातिनां बिंदु ठरे…. बायुं.


Jene Dithe Nenalan Thare

[a prachin bhajan juda juda shabdo sathe gavatun rahyun chhe.]

Jene dithe nenalan thare bayun! amane eda eda santa male

Udaramanthi ek bunda pade ne bhagat nam dhare
Narak chhodavine nyara re’ve, amar lokane vare… bayun.

Chalata nar dharati n duve, pap thaki bahu dare
Shabda viveki ne chale sulakshana puchhipuchhine paun dhare…bayun.

Trigun putali rame sunaman anaghad ghat j ghade
Gurujina shabdo evan ke bhai khoje tene khabarun pade… Bayun.

Kayavadino ek bhamaralo sandhyae oth dhare
A re sansaraman santa suhagi bethan bethan bhajan kare… Bayun.

Varshahrutuno ek hima-popato, nir bhelan nir bhale
Lakhamana swamini sange ramatan swatinan bindu thare… Bayun.


Jene dīṭhe neṇalān ṭhare

[ā prāchīn bhajan judā judā shabdo sāthe gavātun rahyun chhe.]

Jene dīṭhe neṇalān ṭhare bāyun! amane eḍā eḍā santa maḷe

Udaramānthī ek bunda paḍe ne bhagat nām dhare
Narak chhoḍāvīne nyārā re’ve, amar lokane vare… bāyun.

Chālatā nar dharatī n duve, pāp thakī bahu ḍare
Shabda vivekī ne chāle sulakṣhaṇā pūchhīpūchhīne pāun dhare….bāyun.

Triguṇ pūtaḷī rame sūnamān anaghaḍ ghāṭ j ghaḍe
Gurujīnā shabdo evān ke bhāī khoje tene khabarun paḍe…. Bāyun.

Kāyāvāḍīno ek bhamaralo sandhyāe oth dhare
Ā re sansāramān santa suhāgī beṭhān beṭhān bhajan kare…. Bāyun.

Varṣhāhrutuno ek hima-popaṭo, nīr bheḷān nīr bhaḷe
Lakhamānā swāmīnī sange ramatān swātinān bindu ṭhare…. Bāyun.


Source : સ્વરઃ હેમુ ગઢવી
રચનાઃ લખમો માળી