જેને રામ રાખે રે - Jene Ram Rakhe Re

જેને રામ રાખે રે

જેને રામ રાખે રે, તેને કોણ મારી શકે?
અવર નહિ દેખું રે, બીજો કોઈ પ્રભુ પખે.

ચાહે અમીરને ભીખ મગાવે, ને રંકને કરે રાય,
થળને થાનક જળ ચલાવે, જળ થાનક થળ થાય;
તરણાંનો તો મેરુ રે, મેરુંનું તરણું કરી દાખવે.

નીંભાડાથી બળતાં રાખ્યાં માંજારીનાં બાળ,
ટીંટોડીનાં ઈંડા ઉગાર્યા, એવા છો રાજન રખવાળ;
અંત વેળા આવો રે, પ્રભુ તમે તેની તકે.

બાણ તાણીને ઊભો પારધી, સીંચાણો કરે તકાવ,
પારધીને પગે સર્પ ડસિયો, સીંચાણા શિર મહીં ઘાવ;
બાજ પડ્યો હેઠો રે, પંખી ઊડી ગયા સુખે.

રજ કાતરણી લઈને બેઠા દરજી તો દીનદયાલ,
વધે ઘટે તેને કરે બરાબર, સૌની લે સંભાળ;
ધણી તો ધીરાનો રે, હરિ તો મારો હીંડે હકે.

- ધીરા ભગત


JENE RAM RAKHE RE

Jene rām rākhe re, tene koṇ mārī shake?
Avar nahi dekhun re, bījo koī prabhu pakhe.

Chāhe amīrane bhīkh magāve, ne rankane kare rāya,
Thaḷane thānak jaḷ chalāve, jaḷ thānak thaḷ thāya;
Taraṇānno to meru re, merunnun taraṇun karī dākhave.

Nīnbhāḍāthī baḷatān rākhyān mānjārīnān bāḷa,
Ṭīnṭoḍīnān īnḍā ugāryā, evā chho rājan rakhavāḷa;
Anta veḷā āvo re, prabhu tame tenī take.

Bāṇ tāṇīne ūbho pāradhī, sīnchāṇo kare takāva,
Pāradhīne page sarpa ḍasiyo, sīnchāṇā shir mahīn ghāva;
Bāj paḍyo heṭho re, pankhī ūḍī gayā sukhe.

Raj kātaraṇī laīne beṭhā darajī to dīnadayāla,
Vadhe ghaṭe tene kare barābara, saunī le sanbhāḷa;
Dhaṇī to dhīrāno re, hari to māro hīnḍe hake.

- dhīrā bhagat

Source : swargarohan.org