જીવન અંજલિ થાજો - Jivan Anjali Thajo - Lyrics

જીવન અંજલિ થાજો

જીવન અંજલિ થાજો !
મારું જીવન અંજલિ થાજો !

ભૂખ્યાં કાજે ભોજન બનજો, તરસ્યાંનું જળ થાજો;
દીનદુ:ખિયાંનાં આંસુ લો’તાં અંતર કદી ન ધરાજો !
મારું જીવન અંજલિ થાજો !

સતની કાંટાળી કેડી પર પુષ્પ બની પથરાજો,
ઝેર જગતનાં જીરવી જીરવી અમૃત ઉરનાં પાજો !
મારું જીવન અંજલિ થાજો !

વણથાક્યા ચરણો મારા નિત તારી સમીપે ધાજો;
હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું નામ રટાજો !
મારું જીવન અંજલિ થાજો !

વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલકડોલક થાજો;
શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીયે ઓલવાજો !
મારું જીવન અંજલિ થાજો !


jivan anjali thajo

Jivan anjali thajo ! Marun jivan anjali thajo !

Bhukhyan kaje bhojan banajo, tarasyannun jal thajo;
Dinadu:khiyannan ansu lo’tan antar kadi n dharajo ! Marun jivan anjali thajo !

Satani kantali kedi par pushpa bani patharajo,
Zer jagatanan jiravi jiravi amrut uranan pajo ! Marun jivan anjali thajo !

Vanathakya charano mar nit tari samipe dhajo;
Haiyan pratyek spandane tarun nam ratajo ! Marun jivan anjali thajo !

Vamaloni vachche naiya muj halakadolak thajo;
Shraddha kero dipak maro nav kadiye olavajo ! Marun jivan anjali thajo !