જીવનજ્યોત જગાવો - Jīvanajyot jagāvo - Lyrics

જીવનજ્યોત જગાવો

જીવનજ્યોત જગાવો પ્રભુ હે જીવનજ્યોત જગાવો.
ટચૂકડી આ આંગળીઓમાં ઝાઝું જોર જમાવો,
આ નાનકડા પગને વેગે ભમતા જગત બનાવો
અમને રડવડતાં શીખવાડો … પ્રભુ હે

વણદીવે અંધારે જોવા આંખે તેજ ભરાવો,
વણ જહાજે દરિયાને તરવા બળ બાહુમાં આપો,
અમને ઝળહળતાં શીખવાડો … પ્રભુ હે

ઊડતાં અમ મનનાં ફૂલડાંને રસથી સભર બનાવો,
જીવનનાં રંગો ત્યાં ભરવા પીંછી તમારી ચલાવો,
અમને મઘમઘતાં શીખવાડો … પ્રભુ હે

ઉરની સાંકલડી શેરીના પંથ વિશાળ રચાવો,
હૈયાના ઝરણાં નાનાને સાગર જેવું બનાવો,
અમને ગરજંતા શીખવાડો … પ્રભુ હે

અમ જીવનની વાદળી નાની આભ વિશે જ ઉડાવો,
સ્નેહશક્તિ બલિદાન-નીરથી ભરચક ધાર ઝરાવો,
અમને સ્થળ સ્થળમાં વરસાવો … પ્રભુ હે

- સુન્દરમ્


Jīvanajyot jagāvo

Jīvanajyot jagāvo prabhu he jīvanajyot jagāvo. Ṭachūkaḍī ā āngaḷīomān zāzun jor jamāvo,
Ā nānakaḍā pagane vege bhamatā jagat banāvo
Amane raḍavaḍatān shīkhavāḍo … Prabhu he

Vaṇadīve andhāre jovā ānkhe tej bharāvo,
Vaṇ jahāje dariyāne taravā baḷ bāhumān āpo,
Amane zaḷahaḷatān shīkhavāḍo … Prabhu he

Ūḍatān am mananān fūlaḍānne rasathī sabhar banāvo,
Jīvananān rango tyān bharavā pīnchhī tamārī chalāvo,
Amane maghamaghatān shīkhavāḍo … Prabhu he

Uranī sānkalaḍī sherīnā pantha vishāḷ rachāvo,
Haiyānā zaraṇān nānāne sāgar jevun banāvo,
Amane garajantā shīkhavāḍo … Prabhu he

Am jīvananī vādaḷī nānī ābh vishe j uḍāvo,
Snehashakti balidāna-nīrathī bharachak dhār zarāvo,
Amane sthaḷ sthaḷamān varasāvo … Prabhu he

  • Sundaram

Source : swargarohan.org