જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ - Jivane Shvas Tani Sagai - Lyrics

જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ

જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ ઘરમાં ઘડી ના રાખે ભાઈ

બાપ કહે બેટો અમારો માતા મંગળ ગાય
બેની કહે બાંધવ મારો ભીડ પડે ત્યારે ધાય

જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ ઘરમાં ઘડી ના રાખે ભાઈ

લીંપ્યું ને ગૂંપ્યું આંગણું ને કાઢવાની વેળા થઈ
અડશો ના અભડાશો તમે એમ લોક કરે ચતુરાઈ

જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ ઘરમાં ઘડી ના રાખે ભાઈ

ઘરની નાર ઘડી ન વિસરે તે અંતે અળગી થઈ જાય
ભોજો ભગત કહે કંથ વળાવી પંથ પોતાને હાલી જાય

જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ ઘરમાં ઘડી ના રાખે ભાઈ


जीवने श्वास तणी सगाई

जीवने श्वास तणी सगाई घरमां घडी ना राखे भाई

बाप कहे बेटो अमारो माता मंगळ गाय
बेनी कहे बांधव मारो भीड पडे त्यारे धाय

जीवने श्वास तणी सगाई घरमां घडी ना राखे भाई

लींप्युं ने गूंप्युं आंगणुं ने काढवानी वेळा थई
अडशो ना अभडाशो तमे एम लोक करे चतुराई

जीवने श्वास तणी सगाई घरमां घडी ना राखे भाई

घरनी नार घडी न विसरे ते अंते अळगी थई जाय
भोजो भगत कहे कंथ वळावी पंथ पोताने हाली जाय

जीवने श्वास तणी सगाई घरमां घडी ना राखे भाई


Jivane Shvas Tani Sagai

Jivane shvas tani sagai gharaman ghadi na rakhe bhai

Bap kahe beto amaro mata mangal gaya
Beni kahe bandhav maro bhid pade tyare dhaya

Jivane shvas tani sagai gharaman ghadi na rakhe bhai

Linpyun ne gunpyun anganun ne kadhavani vela thai
Adasho na abhadasho tame em lok kare chaturai

Jivane shvas tani sagai gharaman ghadi na rakhe bhai

Gharani nar ghadi n visare te ante alagi thai jaya
Bhojo bhagat kahe kanth valavi panth potane hali jaya

Jivane shvas tani sagai gharaman ghadi na rakhe bhai


Jīvane shvās taṇī sagāī

Jīvane shvās taṇī sagāī gharamān ghaḍī nā rākhe bhāī

Bāp kahe beṭo amāro mātā mangaḷ gāya
Benī kahe bāndhav māro bhīḍ paḍe tyāre dhāya

Jīvane shvās taṇī sagāī gharamān ghaḍī nā rākhe bhāī

Līnpyun ne gūnpyun āngaṇun ne kāḍhavānī veḷā thaī
Aḍasho nā abhaḍāsho tame em lok kare chaturāī

Jīvane shvās taṇī sagāī gharamān ghaḍī nā rākhe bhāī

Gharanī nār ghaḍī n visare te ante aḷagī thaī jāya
Bhojo bhagat kahe kanth vaḷāvī panth potāne hālī jāya

Jīvane shvās taṇī sagāī gharamān ghaḍī nā rākhe bhāī


Source : ભોજો ભગત