જોડે રહેજો રાજ - Joḍe Rahejo Rāja - Lyrics

જોડે રહેજો રાજ

જોડે રહેજો રાજ
તમે કિયા તે ભાઈની ગોરી, કોની વહુ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ
મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ
શિયાળાની ટાઢ પડે ને
જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ
ફૂલની પછેડી સાથે રે હો લાડવઈ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ
મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ
ઉનાળાના તાપ પડે ને
જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ
ફૂલના પંખા સાથે રે હો લાડવઈ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ
મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ
ચોમાસાની ઝડીઓ પડે ને
જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ
મોતીના મોડિયા સાથે રે હો લાડવઈ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ
મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

  * * * * * * * * *

જીવલડો વલોવાયો
તમે ઓરા આવો રાજ
જીવલડો વલોવાયો
તમે ઓરા આવો રાજ
જોડે રહેજો રાજ
ચાંદા-સૂરજની સાખે ભવોભવ
જોડે રહેજો રાજ
ચાંદા-સૂરજની સાખે ભવોભવ
જોડે રહેજો રાજ


Joḍe Rahejo Rāja

Joḍe rahejo rāja
tame kiyā te bhāīnī gorī, konī vahu
joḍe rahejo rāja

joḍe kem rahun rāja
mane sharamanā sheraḍān fūṭe ne
jone divo baḷe ho rāja

joḍe nahi rahun rāja
shiyāḷānī ṭāḍh paḍe ne
joḍe kem rahun rāja

joḍe rahejo rāja
fūlanī pachheḍī sāthe re ho lāḍavaī
joḍe rahejo rāja

joḍe kem rahun rāja
mane sharamanā sheraḍān fūṭe ne
jone divo baḷe ho rāja

joḍe nahi rahun rāja
unāḷānā tāp paḍe ne
joḍe kem rahun rāja

joḍe rahejo rāja
fūlanā pankhā sāthe re ho lāḍavaī
joḍe rahejo rāja

joḍe kem rahun rāja
mane sharamanā sheraḍān fūṭe ne
jone divo baḷe ho rāja

joḍe nahi rahun rāja
chomāsānī zaḍīo paḍe ne
joḍe kem rahun rāja

joḍe rahejo rāja
motīnā moḍiyā sāthe re ho lāḍavaī
joḍe rahejo rāja

joḍe kem rahun rāja
mane sharamanā sheraḍān fūṭe ne
jone divo baḷe ho rāja

  * * * * * * * * *

jīvalaḍo valovāyo
tame orā āvo rāja
jīvalaḍo valovāyo
tame orā āvo rāja
joḍe rahejo rāja
chāndā-sūrajanī sākhe bhavobhava
joḍe rahejo rāja
chāndā-sūrajanī sākhe bhavobhava
joḍe rahejo rāja

Source: Mavjibhai