જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે - Jobaniyun Aj Avyun Ne Kālya Jāshe - Lyrics

જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે

જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને હાથના હિલોળામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને આંખ્યનાં ઉલાળામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને પગની પાનીમાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને પાઘડીના આંટામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને માથાના અંબોડામાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને હાથની હથેળીમાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે

જોબનિયાને ઘાઘરાના ઘેરમાં રાખો
જોબનિયું કાલ્ય જાતું રે’શે


Jobaniyun Aj Avyun Ne Kālya Jāshe

Jobaniyun āj āvyun ne kālya jāshe
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne hāthanā hiloḷāmān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne ānkhyanān ulāḷāmān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne paganī pānīmān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne pāghaḍīnā ānṭāmān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne māthānā anboḍāmān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne hāthanī hatheḷīmān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Jobaniyāne ghāgharānā gheramān rākho
jobaniyun kālya jātun re’she

Source: Mavjibhai