જોઈ લ્યો આ જગતના બાવા - Joi Lyo a Jagatan Bava - Lyrics

જોઈ લ્યો આ જગતના બાવા

જોઈ લ્યો આ જગતના બાવા ધર્યો ભેખ ધૂતીને ખાવા

પ્રેમદાઓ ઘણી પાણી ભરે ત્યાં બાવોજી જાય નહાવા
રાંડીછાંડી ઘેર નર ન હોચ ત્યાં બાવોજી બેસે ગાવા
જોઈ લ્યો આ જગતના બાવા ધર્યો ભેખ ધૂતીને ખાવા

લોકોનાં છોકરાં તેડી રમાડે બાવો પરાણે પ્રીતડી થાવા
ગૃહસ્થની સ્ત્રી રિસાઈ જાય ત્યારે બાવો જાય મનાવા
જોઈ લ્યો આ જગતના બાવા ધર્યો ભેખ ધૂતીને ખાવા

ધૂપ કરે ને વળી ધ્યાન ધરે બાવો ભોળાને ભરમાવા
ભોજો ભગત કહે ભાવે સેવો એને જમપૂરીમાં જાવા
જોઈ લ્યો આ જગતના બાવા ધર્યો ભેખ ધૂતીને ખાવા


દુનિયા ભરમાવવા ભોળી હાલ્યો બાવો ભભૂતિ ચોળી

દોરા ધાગા ને ચિઠ્ઠી કરે બાવો દે ગુણકારી ગોળી
અનેક જાતનાં એવાં બને છે કોઈ કણબી, કોઈ કોળી
દુનિયા ભરમાવવા ભોળી હાલ્યો બાવો ભભૂતિ ચોળી

નિત્ય દર્શન નિયમ ધરીને આવે છે તસ્કરિયા ટોળી
માઈ માઈ કહી માન દિએ પણ હૈયે કામનાની હોળી
દુનિયા ભરમાવવા ભોળી હાલ્યો બાવો ભભૂતિ ચોળી

ચેલા ચેલીને ભેગાં કરી બાવો ખાય ખાંડ ને પોળી
ભોજો કહે કે ભવસાગરમાં બાવાઓએ માર્યાં બોળી
દુનિયા ભરમાવવા ભોળી હાલ્યો બાવો ભભૂતિ ચોળી

-ભોજો ભગત


Joi Lyo a Jagatan Bava

Joi lyo a jagatan bav dharyo bhekh dhutine khava

Premadao ghani pani bhare tyan bavoji jaya nahava
Randichhandi gher nar n hoch tyan bavoji bese gava
Joi lyo a jagatan bav dharyo bhekh dhutine khava

Lokonan chhokaran tedi ramade bavo parane pritadi thava
Gruhasthani stri risai jaya tyare bavo jaya manava
Joi lyo a jagatan bav dharyo bhekh dhutine khava

Dhup kare ne vali dhyan dhare bavo bholane bharamava
Bhojo bhagat kahe bhave sevo ene jamapuriman java
Joi lyo a jagatan bav dharyo bhekh dhutine khava


Duniya bharamavav bholi halyo bavo bhabhuti choli

Dor dhag ne chiththi kare bavo de gunakari goli
Anek jatanan evan bane chhe koi kanabi, koi koli
Duniya bharamavav bholi halyo bavo bhabhuti choli

Nitya darshan niyam dharine ave chhe taskariya toli
Mai mai kahi man die pan haiye kamanani holi
Duniya bharamavav bholi halyo bavo bhabhuti choli

Chel cheline bhegan kari bavo khaya khanda ne poli
Bhojo kahe ke bhavasagaraman bavaoe maryan boli
Duniya bharamavav bholi halyo bavo bhabhuti choli

-bhojo bhagata

Source: Mavjibhai