જુનું તો થયું રે દેવળ, જુનું તો થયું - Junu to thayu re devad - Lyrics

જુનું તો થયું રે દેવળ, જુનું તો થયું,
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું

આરે કાયા રે હંસા, ડોલવાને લાગી
પડી ગયા દાંત માયલી રેખુ તો રહી

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું
તારે ને મારે હંસા પ્રિત્યુ રે બંધાણી

ઉડી ગયો હંસ પિંજર પડી તો રહ્યું
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું

બાઇ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરીધરના ગુણ
પ્રેમ નો પ્યાલો તમને પાવું ને પિવું
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું


Junun to thayun re devaḷa, junun to thayun,
Māro hansalo nāno ne devaḷ junun to thayun

Āre kāyā re hansā, ḍolavāne lāgī
Paḍī gayā dānta māyalī rekhu to rahī

Māro hansalo nāno ne devaḷ junun to thayun
Tāre ne māre hansā prityu re bandhāṇī

Uḍī gayo hansa pinjar paḍī to rahyun
Māro hansalo nāno ne devaḷ junun to thayun

Bāi mīrān kahe prabhu girīdharanā guṇa
Prem no pyālo tamane pāvun ne pivun
Māro hansalo nāno ne devaḷ junun to thayun