જુઓ લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે - Juo Lila Kolejaman Jai Rahi Chhe - Gujarati

જુઓ લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

યુવાની મહોબ્બતના દમ લઈ રહી છે
મને દિલની ધડકન ખબર દઈ રહી છે
પ્રણય રૂપના રંગ જોવાને માટે
બધાંની નજર એ તરફ થઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

કમલ જેવાં કરમાં એ પુસ્તક ઉઠાવી
પ્રણય ઉર્મિઓ મનની મનમાં સમાવી
મનોભાવ મુખ પર ન દેખાય તેથી
અદાથી જરા ડોક નીચી નમાવી
મને અવનવી પ્રેરણા દઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

છે લાલિત્યમાં જે લચકતી લલિતા
ગતિ એવી જાણે સરકતી સરિતા
કલાથી વિભૂષિત કલાકાર માટે
કવિતાથી સુંદર બનીને કવિતા
પ્રભુની પ્રભાવી ઝલક દઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

ન સુરમો ન કાજલ ન પાવડર ન લાલી
છતાં એની રંગત છે સૌમાં નિરાલી
બધી ફેશનેબલ સખીઓની વચ્ચે
છે સાદાઈમાં એની જાહોજલાલી
શું ખાદીની સાડી મજા દઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

સરળથી ય એની સરળ છે સરળતા
નથી શબ્દ સમજાવવા કોઈ મળતા
લખું તોય લખતાં ન કાંઈ લખાયે
શમી જાય છે ભાવ હૈયે ઉછળતાં
અજબ મારા મનની દશા થઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

ભલા કોણ જાણે કે કોને રિઝવવા
અને કોના દિલની કળીને ખિલવવા
એ દરરોજ બે-ચાર સખીઓની સાથે
એ જાયે છે ભણવા કે ઊઠાં ભણાવવા
ન સમજાય તેવી કલા થઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

કોઈ કહે છે જાય છે ચિત્રો ચિતરવા
કહે છે કોઈ જ્ઞાન ભંડાર ભરવા
કોઈ કેમ સમજે આ બાબતને ‘આસીમ’
અધૂરાં પ્રણય પાઠને પૂર્ણ કરવા
એ દરરોજ ભણતરનાં શ્રમ લઈ રહી છે
જુઓ… લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે


जुओ लीला कोलेजमां जई रही छे

युवानी महोब्बतना दम लई रही छे
मने दिलनी धडकन खबर दई रही छे
प्रणय रूपना रंग जोवाने माटे
बधांनी नजर ए तरफ थई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे

कमल जेवां करमां ए पुस्तक उठावी
प्रणय उर्मिओ मननी मनमां समावी
मनोभाव मुख पर न देखाय तेथी
अदाथी जरा डोक नीची नमावी
मने अवनवी प्रेरणा दई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे

छे लालित्यमां जे लचकती ललिता
गति एवी जाणे सरकती सरिता
कलाथी विभूषित कलाकार माटे
कविताथी सुंदर बनीने कविता
प्रभुनी प्रभावी झलक दई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे

न सुरमो न काजल न पावडर न लाली
छतां एनी रंगत छे सौमां निराली
बधी फेशनेबल सखीओनी वच्चे
छे सादाईमां एनी जाहोजलाली
शुं खादीनी साडी मजा दई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे

सरळथी य एनी सरळ छे सरळता
नथी शब्द समजाववा कोई मळता
लखुं तोय लखतां न कांई लखाये
शमी जाय छे भाव हैये उछळतां
अजब मारा मननी दशा थई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे

भला कोण जाणे के कोने रिझववा
अने कोना दिलनी कळीने खिलववा
ए दररोज बे-चार सखीओनी साथे
ए जाये छे भणवा के ऊठां भणाववा
न समजाय तेवी कला थई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे

कोई कहे छे जाय छे चित्रो चितरवा
कहे छे कोई ज्ञान भंडार भरवा
कोई केम समजे आ बाबतने ‘आसीम’
अधूरां प्रणय पाठने पूर्ण करवा
ए दररोज भणतरनां श्रम लई रही छे
जुओ… लीला कोलेजमां जई रही छे


Juo Lila Kolejaman Jai Rahi Chhe

Yuvani mahobbatana dam lai rahi chhe
Mane dilani dhadakan khabar dai rahi chhe
Pranaya rupana ranga jovane mate
Badhanni najar e taraf thai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe

Kamal jevan karaman e pustak uthavi
Pranaya urmio manani manaman samavi
Manobhav mukh par n dekhaya tethi
Adathi jara dok nichi namavi
Mane avanavi prerana dai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe

Chhe lalityaman je lachakati lalita
Gati evi jane sarakati sarita
Kalathi vibhushit kalakar mate
Kavitathi sundar banine kavita
Prabhuni prabhavi zalak dai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe

N suramo n kajal n pavadar n lali
Chhatan eni rangat chhe sauman nirali
Badhi feshanebal sakhioni vachche
Chhe sadaiman eni jahojalali
Shun khadini sadi maja dai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe

Saralathi ya eni saral chhe saralata
Nathi shabda samajavava koi malata
Lakhun toya lakhatan n kani lakhaye
Shami jaya chhe bhav haiye uchhalatan
Ajab mara manani dasha thai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe

Bhala kon jane ke kone rizavava
Ane kona dilani kaline khilavava
E dararoj be-char sakhioni sathe
E jaye chhe bhanava ke uthan bhanavava
N samajaya tevi kala thai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe

Koi kahe chhe jaya chhe chitro chitarava
Kahe chhe koi jnyan bhandar bharava
Koi kem samaje a babatane ‘asima’
Adhuran pranaya pathane purna karava
E dararoj bhanataranan shram lai rahi chhe
Juo… lila kolejaman jai rahi chhe


Juo līlā kolejamān jaī rahī chhe

Yuvānī mahobbatanā dam laī rahī chhe
Mane dilanī dhaḍakan khabar daī rahī chhe
Praṇaya rūpanā ranga jovāne māṭe
Badhānnī najar e taraf thaī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe

Kamal jevān karamān e pustak uṭhāvī
Praṇaya urmio mananī manamān samāvī
Manobhāv mukh par n dekhāya tethī
Adāthī jarā ḍok nīchī namāvī
Mane avanavī preraṇā daī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe

Chhe lālityamān je lachakatī lalitā
Gati evī jāṇe sarakatī saritā
Kalāthī vibhūṣhit kalākār māṭe
Kavitāthī sundar banīne kavitā
Prabhunī prabhāvī zalak daī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe

N suramo n kājal n pāvaḍar n lālī
Chhatān enī rangat chhe saumān nirālī
Badhī feshanebal sakhīonī vachche
Chhe sādāīmān enī jāhojalālī
Shun khādīnī sāḍī majā daī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe

Saraḷathī ya enī saraḷ chhe saraḷatā
Nathī shabda samajāvavā koī maḷatā
Lakhun toya lakhatān n kānī lakhāye
Shamī jāya chhe bhāv haiye uchhaḷatān
Ajab mārā mananī dashā thaī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe

Bhalā koṇ jāṇe ke kone rizavavā
Ane konā dilanī kaḷīne khilavavā
E dararoj be-chār sakhīonī sāthe
E jāye chhe bhaṇavā ke ūṭhān bhaṇāvavā
N samajāya tevī kalā thaī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe

Koī kahe chhe jāya chhe chitro chitaravā
Kahe chhe koī jnyān bhanḍār bharavā
Koī kem samaje ā bābatane ‘āsīma’
Adhūrān praṇaya pāṭhane pūrṇa karavā
E dararoj bhaṇataranān shram laī rahī chhe
Juo… līlā kolejamān jaī rahī chhe


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ ‘આસીમ’ રાંદેરી