કઈ તરકીબથી - Kai Tarakibathi - Gujarati

કઈ તરકીબથી

કઈ તરકીબથી પથ્થરની કેદ તોડી છે?
કૂંપળની પાસે શું કુમળી કોઈ હથોડી છે?

તમારે સાંજને સામે કિનારે જાવું હો,
તો વાતચીતની હલ્લેસાં-સભર હોડી છે.

સમસ્ત સૃષ્ટિ રજત બન્યાનો દાવો છે,
હું નથી માનતો; આ ચંદ્ર તો ગપોડી છે!

ગઝલ કે ગીતને એ વારાફરતી પહેરે છે:
કવિની પાસે શું વસ્ત્રોની બે જ જોડી છે?


कई तरकीबथी

कई तरकीबथी पथ्थरनी केद तोडी छे?
कूंपळनी पासे शुं कुमळी कोई हथोडी छे?

तमारे सांजने सामे किनारे जावुं हो,
तो वातचीतनी हल्लेसां-सभर होडी छे.

समस्त सृष्टि रजत बन्यानो दावो छे,
हुं नथी मानतो; आ चंद्र तो गपोडी छे!

गझल के गीतने ए वाराफरती पहेरे छे:
कविनी पासे शुं वस्त्रोनी बे ज जोडी छे?


Kai Tarakibathi

Kai tarakibathi paththarani ked todi chhe? Kunpalani pase shun kumali koi hathodi chhe?

Tamare sanjane same kinare javun ho,
To vatachitani hallesan-sabhar hodi chhe.

Samasta srushti rajat banyano davo chhe,
Hun nathi manato; a chandra to gapodi chhe!

Gazal ke gitane e varafarati pahere chhe:
Kavini pase shun vastroni be j jodi chhe?


Kaī tarakībathī

Kaī tarakībathī paththaranī ked toḍī chhe? Kūnpaḷanī pāse shun kumaḷī koī hathoḍī chhe?

Tamāre sānjane sāme kināre jāvun ho,
To vātachītanī hallesān-sabhar hoḍī chhe.

Samasta sṛuṣhṭi rajat banyāno dāvo chhe,
Hun nathī mānato; ā chandra to gapoḍī chhe!

Gazal ke gītane e vārāfaratī pahere chhe:
Kavinī pāse shun vastronī be j joḍī chhe?


Source : ઉદ્દયન ઠક્કર