કાળી વાદલડી તુને વિનવે રે - Kali Vadaladi Tune Vinave Re - Gujarati

કાળી વાદલડી તુને વિનવે રે

કાળી વાદલડી તુને વિનવે રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા
જાય છે મારી સાહેલીનો સાથ રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા

બાર બાર મહિને પાછા આવશું રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા
કરી લે રે બે ઘડી ટહૂકાર રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા

બોલવું તોય નથી બોલતો રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા
ભલો થઈ તું અબોલા તું ભાંગ્ય રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા

કાળી વાદલડી તુને વિનવે રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા
જાય છે મારી સાહેલીનો સાથ રે
બે ઘડીક નાચી લે રંગમોરલા

ઓલી વાદલડી કેરી વિનંતી રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો
મનડું કળાયેલ મોર રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો

આભે ઢોલિડાં ધડૂકીયા રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો
ત્રિભુવન ઝીલે છે એનો તાલ રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો

નાચે વનરા, નાચે ડુંગરા રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો
નાચે છે નદીયું કેરા નીર રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો

ઢેલડિયું તો ઢુંગે વળે રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો
ભૂલી ગ્યો દુનિયા કેરું ભાન રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો

‘કાગ’ જીવો ઝાઝું મોરલો રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો
કળાયેલ સૃષ્ટિનો શણગાર રે
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો

‘કાગ’ જીવો ઝાઝું રે રંગમોરલો
રંગભર નાચે છે રંગમોરલો


काळी वादलडी तुने विनवे रे

काळी वादलडी तुने विनवे रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला
जाय छे मारी साहेलीनो साथ रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला

बार बार महिने पाछा आवशुं रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला
करी ले रे बे घडी टहूकार रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला

बोलवुं तोय नथी बोलतो रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला
भलो थई तुं अबोला तुं भांग्य रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला

काळी वादलडी तुने विनवे रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला
जाय छे मारी साहेलीनो साथ रे
बे घडीक नाची ले रंगमोरला

ओली वादलडी केरी विनंती रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो
मनडुं कळायेल मोर रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो

आभे ढोलिडां धडूकीया रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो
त्रिभुवन झीले छे एनो ताल रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो

नाचे वनरा, नाचे डुंगरा रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो
नाचे छे नदीयुं केरा नीर रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो

ढेलडियुं तो ढुंगे वळे रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो
भूली ग्यो दुनिया केरुं भान रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो

‘काग’ जीवो झाझुं मोरलो रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो
कळायेल सृष्टिनो शणगार रे
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो

‘काग’ जीवो झाझुं रे रंगमोरलो
रंगभर नाचे छे रंगमोरलो


Kali Vadaladi Tune Vinave Re

Kali vadaladi tune vinave re
Be ghadik nachi le rangamorala
Jaya chhe mari sahelino sath re
Be ghadik nachi le rangamorala

Bar bar mahine pachha avashun re
Be ghadik nachi le rangamorala
Kari le re be ghadi tahukar re
Be ghadik nachi le rangamorala

Bolavun toya nathi bolato re
Be ghadik nachi le rangamorala
Bhalo thai tun abola tun bhangya re
Be ghadik nachi le rangamorala

Kali vadaladi tune vinave re
Be ghadik nachi le rangamorala
Jaya chhe mari sahelino sath re
Be ghadik nachi le rangamorala

Oli vadaladi keri vinanti re
Rangabhar nache chhe rangamoralo
Manadun kalayel mor re
Rangabhar nache chhe rangamoralo

Abhe dholidan dhadukiya re
Rangabhar nache chhe rangamoralo
Tribhuvan zile chhe eno tal re
Rangabhar nache chhe rangamoralo

Nache vanara, nache dungara re
Rangabhar nache chhe rangamoralo
Nache chhe nadiyun kera nir re
Rangabhar nache chhe rangamoralo

Dheladiyun to dhunge vale re
Rangabhar nache chhe rangamoralo
Bhuli gyo duniya kerun bhan re
Rangabhar nache chhe rangamoralo

‘kaga’ jivo zazun moralo re
Rangabhar nache chhe rangamoralo
Kalayel srushtino shanagar re
Rangabhar nache chhe rangamoralo

‘kaga’ jivo zazun re rangamoralo
Rangabhar nache chhe rangamoralo


Kāḷī vādalaḍī tune vinave re

Kāḷī vādalaḍī tune vinave re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā
Jāya chhe mārī sāhelīno sāth re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā

Bār bār mahine pāchhā āvashun re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā
Karī le re be ghaḍī ṭahūkār re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā

Bolavun toya nathī bolato re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā
Bhalo thaī tun abolā tun bhāngya re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā

Kāḷī vādalaḍī tune vinave re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā
Jāya chhe mārī sāhelīno sāth re
Be ghaḍīk nāchī le rangamoralā

Olī vādalaḍī kerī vinantī re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo
Manaḍun kaḷāyel mor re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo

Ābhe ḍholiḍān dhaḍūkīyā re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo
Tribhuvan zīle chhe eno tāl re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo

Nāche vanarā, nāche ḍungarā re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo
Nāche chhe nadīyun kerā nīr re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo

Ḍhelaḍiyun to ḍhunge vaḷe re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo
Bhūlī gyo duniyā kerun bhān re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo

‘kāga’ jīvo zāzun moralo re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo
Kaḷāyel sṛuṣhṭino shaṇagār re
Rangabhar nāche chhe rangamoralo

‘kāga’ jīvo zāzun re rangamoralo
Rangabhar nāche chhe rangamoralo


Source : સ્વરઃ કવિ દુલા ભાયા ‘કાગ’ અને
તેમના જોડીદાર મેરુભા ગઢવી
રચના-રજૂઆત: કવિ દુલા ભાયા ‘કાગ’