કાનમાં પવન કહીને - Kanaman Pavan Kahine - Gujarati Kavita

કાનમાં પવન કહીને

કાનમાં પવન કહીને ચાલ્યો - કે હે આવે મેહુલિયો!
ધીખતી ધરતીને માથે ભીનો ભીનો વીંઝણલો ઢાળ્યો

દૂર દૂર દૂર દખ્ખણના ઢોલ વાગ્યાઃ
મસ્ત મેહુલિયો આયો રે!
બજે આભે નિશાન ડંકો, એને પવન નાંખતો પંખો;
થયો ધરતીનો પાવન મનખો
આજ ઘર આવે એનો બંકો.
દળ વાદળનાં મોતી વેરતાં, ગગન મલ્હાર ગવાયો રે!

લીલી લીલી ધરતી મન મલકંતી તરુવર ચઢીને બોલે,
ખળખળખળ ખળખળખળ સરિતા
ને ઝરણાં સરવરિયા પણ ડોલે.
વસુંધરાનો પાલવ લ્હેરે, તરસ્યાનો જામ ભરાયો રે!

કાનમાં પવન કહીને ચાલ્યો - કે હે આવે મેહુલિયો!


कानमां पवन कहीने

कानमां पवन कहीने चाल्यो - के हे आवे मेहुलियो!
धीखती धरतीने माथे भीनो भीनो वींझणलो ढाळ्यो

दूर दूर दूर दख्खणना ढोल वाग्याः
मस्त मेहुलियो आयो रे!
बजे आभे निशान डंको, एने पवन नांखतो पंखो;
थयो धरतीनो पावन मनखो
आज घर आवे एनो बंको.
दळ वादळनां मोती वेरतां, गगन मल्हार गवायो रे!

लीली लीली धरती मन मलकंती तरुवर चढीने बोले,
खळखळखळ खळखळखळ सरिता
ने झरणां सरवरिया पण डोले.
वसुंधरानो पालव ल्हेरे, तरस्यानो जाम भरायो रे!

कानमां पवन कहीने चाल्यो - के हे आवे मेहुलियो!


Kanaman Pavan Kahine

Kanaman pavan kahine chalyo - ke he ave mehuliyo! Dhikhati dharatine mathe bhino bhino vinzanalo dhalyo

Dur dur dur dakhkhanana dhol vagyaah
masta mehuliyo ayo re! Baje abhe nishan danko, ene pavan nankhato pankho;
Thayo dharatino pavan manakho
aj ghar ave eno banko. Dal vadalanan moti veratan, gagan malhar gavayo re!

Lili lili dharati man malakanti taruvar chadhine bole,
Khalakhalakhal khalakhalakhal sarita
ne zaranan saravariya pan dole. Vasundharano palav lhere, tarasyano jam bharayo re!

Kanaman pavan kahine chalyo - ke he ave mehuliyo!


Kānamān pavan kahīne

Kānamān pavan kahīne chālyo - ke he āve mehuliyo! Dhīkhatī dharatīne māthe bhīno bhīno vīnzaṇalo ḍhāḷyo

Dūr dūr dūr dakhkhaṇanā ḍhol vāgyāah
masta mehuliyo āyo re! Baje ābhe nishān ḍanko, ene pavan nānkhato pankho;
Thayo dharatīno pāvan manakho
āj ghar āve eno banko. Daḷ vādaḷanān motī veratān, gagan malhār gavāyo re!

Līlī līlī dharatī man malakantī taruvar chaḍhīne bole,
Khaḷakhaḷakhaḷ khaḷakhaḷakhaḷ saritā
ne zaraṇān saravariyā paṇ ḍole. Vasundharāno pālav lhere, tarasyāno jām bharāyo re!

Kānamān pavan kahīne chālyo - ke he āve mehuliyo!


Source : સ્વરઃ શ્રુતિ વૃન્દ
રચનાઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ