કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને - Kanchuki-Bandha Chhutya Ne - Lyrics

કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને

કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને હઠ્યું જ્યાં હીર-ગુંઠન,
હૈયાનાં લોચનો જેવાં દીઠા બે તાહરા સ્તન.

વૃત્તિઓ પ્રેમની સર્વે કેન્દ્રિત થઈ જ્યાં રહી;
પ્રીતના પક્ષીનો માળો રાતી નીલી નસો મહીં.

અગમ્ય રૂપનાં કિન્તુ ત્વચા તો પારદર્શક,
મનના લોહને મારા ચુંબક જેમ કર્ષક.

દીસંત આમ તો જાણે ઘાટીલી નાની ગાગર,
જાણું છું ત્યાં જ છૂપા છે શક્તિના સાત સાગર!

મન્મથ-મેઘ ઘેરાતા કાયના વ્યોમમાં લસે,
તારા ત્યાં સ્તનના જાણે મોરલા ગ્હેકી ઊઠશે!

દીઠું મેં એવું એવું કૈં ભાવિ ને ગત કાલની,
વસંતો ઊર્મિઓ વેરે સાંપ્રતે હ્યાં જ વ્હાલની;

કંચુકી-બંધ છૂટ્યા ને–
રહસ્ય-બંધને બાંધ્યો…

-પ્રિયકાન્ત મણિયાર


Kanchuki-Bandha Chhutya Ne

Kanchuki-bandha chhutya ne hathyun jyan hira-gunṭhana,
Haiyanan lochano jevan dith be tahar stana.

Vruttio premani sarve kendrit thai jyan rahi;
Pritan pakshino malo rati nili naso mahin.

Agamya rupanan kintu tvach to paradarshaka,
Manan lohane mar chunbak jem karshaka.

Disanṭa am to jane ghatili nani gagara,
Janun chhun tyan j chhup chhe shaktin sat sagara!

Manmatha-megh gherat kayan vyomaman lase,
Tar tyan stanan jane moral gheki uṭhashe!

Dithun men evun evun kain bhavi ne gat kalani,
Vasanto urmio vere sanprate hyan j vhalani;

Kanchuki-bandha chhutya ne–
Rahasya-bandhane bandhyo…

-priyakanṭa maniyara

Source: Mavjibhai