કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો - Kanku Chhanti Kankotari Mokalo - Lyrics

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો

(લગન લખતી વખતે ગવાતું ગીત)

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો
એમાં લખજો અમીબેનનાં નામ રે
લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં

બેનના દાદા આવ્યા ને દાદી આવશે
બેનના માતાનો હરખ ન માય રે
લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં

બેનના કાકા આવ્યા ને કાકી આવશે
બેનના ફૈબાનો હરખ ન માય રે
લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં

બેનના મામા આવ્યા ને મામી આવશે
બેનના માસીબાનો હરખ ન માય રે
લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં

બેનના વીરા આવ્યા ને ભાભી આવશે
બેનની બેનીનો હરખ ન માય રે
લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં


Kanku Chhanti Kankotari Mokalo

(lagan lakhati vakhate gavatun gita)

Kanku chhanti kankotari mokalo
Eman lakhajo amibenanan nam re
Lagan avyan dhunkadan

Benan dad avya ne dadi avashe
Benan matano harakh n maya re
Lagan avyan dhunkadan

Benan kak avya ne kaki avashe
Benan faibano harakh n maya re
Lagan avyan dhunkadan

Benan mam avya ne mami avashe
Benan masibano harakh n maya re
Lagan avyan dhunkadan

Benan vir avya ne bhabhi avashe
Benani benino harakh n maya re
Lagan avyan dhunkadan

Source: Mavjibhai