કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ - Kānuḍānī Sāthe Rāse Ramīe - Lyrics

કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ

હાલોને બેની મારી, હાલોને ભાઈ મારા
કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ

હાલોને બેની મારી, હાલોને ભાઈ મારા
કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ

જમુનાને તીર કાનો વાંસડી બજાવે
ગોપ ગોપી ઘેલા થઈ દોડી દોડી આવે

એમની સાથે જઈએ
કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ

હાલોને બેની મારી, હાલોને ભાઈ મારા
કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ

મંજિરા રણકે ને ઢોલ વાગે ઢમઢમ
ગોપિયુંના ઝાંઝરિયા ઝમકે રે ઝમઝમ

ઢોલકના તાલે નાચીએ
કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ

હાલોને બેની મારી, હાલોને ભાઈ મારા
કાનુડાની સાથે રાસે રમીએ


Kānuḍānī Sāthe Rāse Ramīe

Hālone benī mārī, hālone bhāī mārā
Kānuḍānī sāthe rāse ramīe

Hālone benī mārī, hālone bhāī mārā
Kānuḍānī sāthe rāse ramīe

Jamunāne tīr kāno vānsaḍī bajāve
Gop gopī ghelā thaī doḍī doḍī āve

Emanī sāthe jaīe
Kānuḍānī sāthe rāse ramīe

Hālone benī mārī, hālone bhāī mārā
Kānuḍānī sāthe rāse ramīe

Manjirā raṇake ne ḍhol vāge ḍhamaḍhama
Gopiyunnā zānzariyā zamake re zamazama

Ḍholakanā tāle nāchīe
Kānuḍānī sāthe rāse ramīe

Hālone benī mārī, hālone bhāī mārā
Kānuḍānī sāthe rāse ramīe

Source: Mavjibhai