કરું શું હું? ફરું છું અહીં તહીં - Karun Shun Hun? Farun Chhun Ahin Tahin - Gujarati

કરું શું હું? ફરું છું અહીં તહીં

કરું શું હું? ફરું છું અહીં તહીં!
કરું શું હું? ફરું છું અહીં તહીં!
કવિતા કરીને મન ભરી લઉં છું
મળે ના કોઈ મળનારું
પૂનમના ચંદ્રને ઉરમાં ઉતારીને રમી લઉં છું

કરું શું હું?

ભર્યા શૂનકારમાં સથવાર હુંમાં હું તણો રહેતો
કદી મારી વ્યથાઓની કથા હું મુજને કહેતો
કદી આશા નિરાશાની…
કદી આશા નિરાશાની ઉષા સંધ્યા બની જઈને
રહું સંસારની સાથે છતાં સંસારથી છેટો
કલંકો, અવગુણો, અપકીર્તિનો કાદવ બની પોતે
કલામય કો કમળદલનું સરસ સર્જન કરી લઉં છું

કરું શું હું?

   નથી ભણતર નથી ગણતર
   ભર્યું છે ઘર છતાં બેઘર
   ભલે હો જલ કે ના જલ
          છતાં થઈ તલ
   બધાંની બેકદરની હું કદર
   કરતાં કરી લઉં છું

જીવન ને મૃત્યુનો રાખ્યો નશો એવો નસેનસમાં
ગમે ત્યારે જીવી લઈને ગમે ત્યારે મરી લઉં છું

કવિ છું હું, કવિ છું હું, કવિની બોલબાલા છું
જીગર જ્વાળા થકી હું કાગળો કાળા કરી લઉં છું

કરું શું હું? ફરું છું અહીં તહીં!
કરું શું હું? ફરું છું અહીં તહીં!


करुं शुं हुं? फरुं छुं अहीं तहीं

करुं शुं हुं? फरुं छुं अहीं तहीं!
करुं शुं हुं? फरुं छुं अहीं तहीं!
कविता करीने मन भरी लउं छुं
मळे ना कोई मळनारुं
पूनमना चंद्रने उरमां उतारीने रमी लउं छुं

करुं शुं हुं?

भर्या शूनकारमां सथवार हुंमां हुं तणो रहेतो
कदी मारी व्यथाओनी कथा हुं मुजने कहेतो
कदी आशा निराशानी…
कदी आशा निराशानी उषा संध्या बनी जईने
रहुं संसारनी साथे छतां संसारथी छेटो
कलंको, अवगुणो, अपकीर्तिनो कादव बनी पोते
कलामय को कमळदलनुं सरस सर्जन करी लउं छुं

करुं शुं हुं?

   नथी भणतर नथी गणतर
   भर्युं छे घर छतां बेघर
   भले हो जल के ना जल
          छतां थई तल
   बधांनी बेकदरनी हुं कदर
   करतां करी लउं छुं

जीवन ने मृत्युनो राख्यो नशो एवो नसेनसमां
गमे त्यारे जीवी लईने गमे त्यारे मरी लउं छुं

कवि छुं हुं, कवि छुं हुं, कविनी बोलबाला छुं
जीगर ज्वाळा थकी हुं कागळो काळा करी लउं छुं

करुं शुं हुं? फरुं छुं अहीं तहीं!
करुं शुं हुं? फरुं छुं अहीं तहीं!


Karun Shun Hun? Farun Chhun Ahin Tahin

Karun shun hun? Farun chhun ahin tahin! Karun shun hun? Farun chhun ahin tahin! Kavita karine man bhari laun chhun
Male na koi malanarun
Punamana chandrane uraman utarine rami laun chhun

Karun shun hun?

Bharya shunakaraman sathavar hunman hun tano raheto
Kadi mari vyathaoni katha hun mujane kaheto
Kadi asha nirashani… Kadi asha nirashani usha sandhya bani jaine
Rahun sansarani sathe chhatan sansarathi chheto
Kalanko, avaguno, apakirtino kadav bani pote
Kalamaya ko kamaladalanun saras sarjan kari laun chhun

Karun shun hun?

   nathi bhanatar nathi ganatara
   bharyun chhe ghar chhatan beghara
   bhale ho jal ke na jala
          chhatan thai tala
   badhanni bekadarani hun kadara
   karatan kari laun chhun

Jivan ne mrutyuno rakhyo nasho evo nasenasaman
Game tyare jivi laine game tyare mari laun chhun

Kavi chhun hun, kavi chhun hun, kavini bolabala chhun
Jigar jvala thaki hun kagalo kala kari laun chhun

Karun shun hun? Farun chhun ahin tahin! Karun shun hun? Farun chhun ahin tahin!


Karun shun hun? Farun chhun ahīn tahīn

Karun shun hun? Farun chhun ahīn tahīn! Karun shun hun? Farun chhun ahīn tahīn! Kavitā karīne man bharī laun chhun
Maḷe nā koī maḷanārun
Pūnamanā chandrane uramān utārīne ramī laun chhun

Karun shun hun?

Bharyā shūnakāramān sathavār hunmān hun taṇo raheto
Kadī mārī vyathāonī kathā hun mujane kaheto
Kadī āshā nirāshānī… Kadī āshā nirāshānī uṣhā sandhyā banī jaīne
Rahun sansāranī sāthe chhatān sansārathī chheṭo
Kalanko, avaguṇo, apakīrtino kādav banī pote
Kalāmaya ko kamaḷadalanun saras sarjan karī laun chhun

Karun shun hun?

   nathī bhaṇatar nathī gaṇatara
   bharyun chhe ghar chhatān beghara
   bhale ho jal ke nā jala
          chhatān thaī tala
   badhānnī bekadaranī hun kadara
   karatān karī laun chhun

Jīvan ne mṛutyuno rākhyo nasho evo nasenasamān
Game tyāre jīvī laīne game tyāre marī laun chhun

Kavi chhun hun, kavi chhun hun, kavinī bolabālā chhun
Jīgar jvāḷā thakī hun kāgaḷo kāḷā karī laun chhun

Karun shun hun? Farun chhun ahīn tahīn! Karun shun hun? Farun chhun ahīn tahīn!


Source : સ્વરઃ મન્ના ડે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ