કે આભ મને ઓછું પડે - Ke Abh Mane Ochhun Pade - Gujarati

કે આભ મને ઓછું પડે

હતું જે મનમાં, હો મળ્યું જીવનમાં
હું તો ઊડું આજે સપનાની પાંખ

કે આભ મને ઓછું પડે
કે આભ મને ઓછું પડે

અંતર કેરા ક્યારે ખુશીઓની કળીઓ મહેકી
જીવતર કેરા બાગે આશાની કોયલ ટહુકી

મલકાતું લાગે મને આખુંય જગ
ધરતી પર મારો ટકતો ના પગ

કે આભ મને ઓછું પડે
કે આભ મને ઓછું પડે

ખળખળ રાગે ઝરણાંઓ ગાએ છે ગીત
પહાડોમાં પડઘાઓ પાડે છે પ્રીત

ઈન્દ્રધનુષ હું ગૂંથું અંબોડે
ગાઉં રે નાચું ચડી કલ્પનાને ઘોડે

કે આભ મને ઓછું પડે
કે આભ મને ઓછું પડે

હતું જે મનમાં, હો મળ્યું જીવનમાં
હું તો ઊડું આજે સપનાની પાંખ

કે આભ મને ઓછું પડે
કે આભ મને ઓછું પડે


के आभ मने ओछुं पडे

हतुं जे मनमां, हो मळ्युं जीवनमां
हुं तो ऊडुं आजे सपनानी पांख

के आभ मने ओछुं पडे
के आभ मने ओछुं पडे

अंतर केरा क्यारे खुशीओनी कळीओ महेकी
जीवतर केरा बागे आशानी कोयल टहुकी

मलकातुं लागे मने आखुंय जग
धरती पर मारो टकतो ना पग

के आभ मने ओछुं पडे
के आभ मने ओछुं पडे

खळखळ रागे झरणांओ गाए छे गीत
पहाडोमां पडघाओ पाडे छे प्रीत

ईन्द्रधनुष हुं गूंथुं अंबोडे
गाउं रे नाचुं चडी कल्पनाने घोडे

के आभ मने ओछुं पडे
के आभ मने ओछुं पडे

हतुं जे मनमां, हो मळ्युं जीवनमां
हुं तो ऊडुं आजे सपनानी पांख

के आभ मने ओछुं पडे
के आभ मने ओछुं पडे


Ke Abh Mane Ochhun Pade

Hatun je manaman, ho malyun jivanaman
Hun to udun aje sapanani pankha

Ke abh mane ochhun pade
Ke abh mane ochhun pade

Antar kera kyare khushioni kalio maheki
Jivatar kera bage ashani koyal tahuki

Malakatun lage mane akhunya jaga
Dharati par maro takato na paga

Ke abh mane ochhun pade
Ke abh mane ochhun pade

Khalakhal rage zaranano gae chhe gita
Pahadoman padaghao pade chhe prita

Indradhanush hun gunthun anbode
Gaun re nachun chadi kalpanane ghode

Ke abh mane ochhun pade
Ke abh mane ochhun pade

Hatun je manaman, ho malyun jivanaman
Hun to udun aje sapanani pankha

Ke abh mane ochhun pade
Ke abh mane ochhun pade


Ke ābh mane ochhun paḍe

Hatun je manamān, ho maḷyun jīvanamān
Hun to ūḍun āje sapanānī pānkha

Ke ābh mane ochhun paḍe
Ke ābh mane ochhun paḍe

Antar kerā kyāre khushīonī kaḷīo mahekī
Jīvatar kerā bāge āshānī koyal ṭahukī

Malakātun lāge mane ākhunya jaga
Dharatī par māro ṭakato nā paga

Ke ābh mane ochhun paḍe
Ke ābh mane ochhun paḍe

Khaḷakhaḷ rāge zaraṇāno gāe chhe gīta
Pahāḍomān paḍaghāo pāḍe chhe prīta

Īndradhanuṣh hun gūnthun anboḍe
Gāun re nāchun chaḍī kalpanāne ghoḍe

Ke ābh mane ochhun paḍe
Ke ābh mane ochhun paḍe

Hatun je manamān, ho maḷyun jīvanamān
Hun to ūḍun āje sapanānī pānkha

Ke ābh mane ochhun paḍe
Ke ābh mane ochhun paḍe


Source : સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ
ગીતઃ કેશવ રાઠોડ સંગીતઃ વિજય
ચિત્રપટઃ સિંદૂરથાપા (૧૯૮૪)