કેવડિયાનો કાંટો અમને - Kevadiyano Kanto Amane - Lyrics

કેવડિયાનો કાંટો અમને

કેવડિયાનો કાંટો અમને વનવગડામાં વાગ્યો રે,
મૂઈ રે એની મ્હેક, કલેજે દવ ઝાઝેરો લાગ્યો રે.

બાવળિયાની શૂળ હોય તો
ખણી કાઢીએ મૂળ,
કેરથોરના કાંટા અમને
કાંકરિયાળી ધૂળ;

આ તો અણદીઠાનો અંગે ખટકો જાલિમ જાગ્યો રે,
કેવડિયાનો કાંટો અમને વનવગડામાં વાગ્યો રે.

તાવ હોય જો કડો ટાઢિયો
કવાથ કુલડી ભરીએ,
વાંતરિયો વળગાડ હોય તો
ભૂવો કરી મંતરીએ;

રૂંવે રૂંવે પીડ જેની એ તો જડે નહિ કહીં ભાંગ્યો રે,
કેવડિયાનો કાંટો અમને વનવગડામાં વાગ્યો રે.


Kevadiyano Kanto Amane

Kevadiyano kanto amane vanavagadaman vagyo re,
Mui re eni mheka, kaleje dav zazero lagyo re.

Bavaliyani shul hoya to
Khani kadhie mula,
Kerathoran kanṭa amane
Kankariyali dhula;

A to anadithano ange khaṭako jalim jagyo re,
Kevadiyano kanto amane vanavagadaman vagyo re.

Tav hoya jo kado tadhiyo
Kavath kuladi bharie,
Vantariyo valagad hoya to
Bhuvo kari mantarie;

Runve runve pid jeni e to jade nahi kahin bhangyo re,
Kevadiyano kanto amane vanavagadaman vagyo re.

Source: Mavjibhai