કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી! - Kevi Sundar Sandhya Khili! - Gujarati

કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી!

ઈશ્વરનો ઝળહળતો દીવો, અખૂટ તેજ ફુવારા જેવો,
તપી તપીને નમતો સૂરજ, પશ્ચિમમાં આથમતો કેવો,
ડૂબ્યો સાગરના જળ ઝીલી! કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી!

અંગ સજી સાડી નવરંગી, વાદળીઓ હળતી ને મળતી,
સિંદૂર સરખી સુંદર એની લાલ કિનારી શી ઝળહળતી!
એ તો રમતી રાસ રસીલી; કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી!

સોનેરી કુંકુમથી લીંપ્યાં, પશ્ચિમ દિશનાં આંગણ ઘેરાં,
ઊગતાં તારલિયાનાં મોતી નાની શી મૂઠડીએ વેર્યાં;
રમતી ત્યાં ચંદા સાહેલી, કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી!

પગની ધૂળે અંગ રજોટ્યાં, ધેનુનાં ધણ આવે ધાયાં,
ગોવાળે લલકારી એને સોનેરી સરિતા જળ પાયાં;
ભાંભરતી વાછરડાં-ઘેલી, કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી!

પંખી માળે કિલકિલ કૂજે, મંદિરની ઝાલરીઓ ઝણકે;
ચંડૂલો આકાશે ઊંચે, ગાતાં ગીત મધુરી હલકે;
પર્વત ઉપર રાતી-પીળી, કેવી સુંદર સંધ્યા ખીલી!


केवी सुंदर संध्या खीली!

ईश्वरनो झळहळतो दीवो, अखूट तेज फुवारा जेवो,
तपी तपीने नमतो सूरज, पश्चिममां आथमतो केवो,
डूब्यो सागरना जळ झीली! केवी सुंदर संध्या खीली!

अंग सजी साडी नवरंगी, वादळीओ हळती ने मळती,
सिंदूर सरखी सुंदर एनी लाल किनारी शी झळहळती!
ए तो रमती रास रसीली; केवी सुंदर संध्या खीली!

सोनेरी कुंकुमथी लींप्यां, पश्चिम दिशनां आंगण घेरां,
ऊगतां तारलियानां मोती नानी शी मूठडीए वेर्यां;
रमती त्यां चंदा साहेली, केवी सुंदर संध्या खीली!

पगनी धूळे अंग रजोट्यां, धेनुनां धण आवे धायां,
गोवाळे ललकारी एने सोनेरी सरिता जळ पायां;
भांभरती वाछरडां-घेली, केवी सुंदर संध्या खीली!

पंखी माळे किलकिल कूजे, मंदिरनी झालरीओ झणके;
चंडूलो आकाशे ऊंचे, गातां गीत मधुरी हलके;
पर्वत उपर राती-पीळी, केवी सुंदर संध्या खीली!


Kevi Sundar Sandhya Khili!

Ishvarano zalahalato divo, akhut tej fuvara jevo,
Tapi tapine namato suraja, pashchimaman athamato kevo,
Dubyo sagarana jal zili! kevi sundar sandhya khili!

Anga saji sadi navarangi, vadalio halati ne malati,
Sindur sarakhi sundar eni lal kinari shi zalahalati! E to ramati ras rasili; kevi sundar sandhya khili!

Soneri kunkumathi linpyan, pashchim dishanan angan gheran,
Ugatan taraliyanan moti nani shi muthadie veryan;
Ramati tyan chanda saheli, kevi sundar sandhya khili!

Pagani dhule anga rajotyan, dhenunan dhan ave dhayan,
Govale lalakari ene soneri sarita jal payan;
Bhanbharati vachharadan-gheli, kevi sundar sandhya khili!

Pankhi male kilakil kuje, mandirani zalario zanake;
Chandulo akashe unche, gatan git madhuri halake;
Parvat upar rati-pili, kevi sundar sandhya khili!


Kevī sundar sandhyā khīlī!

Īshvarano zaḷahaḷato dīvo, akhūṭ tej fuvārā jevo,
Tapī tapīne namato sūraja, pashchimamān āthamato kevo,
Ḍūbyo sāgaranā jaḷ zīlī! kevī sundar sandhyā khīlī!

Anga sajī sāḍī navarangī, vādaḷīo haḷatī ne maḷatī,
Sindūr sarakhī sundar enī lāl kinārī shī zaḷahaḷatī! E to ramatī rās rasīlī; kevī sundar sandhyā khīlī!

Sonerī kunkumathī līnpyān, pashchim dishanān āngaṇ gherān,
Ūgatān tāraliyānān motī nānī shī mūṭhaḍīe veryān;
Ramatī tyān chandā sāhelī, kevī sundar sandhyā khīlī!

Paganī dhūḷe anga rajoṭyān, dhenunān dhaṇ āve dhāyān,
Govāḷe lalakārī ene sonerī saritā jaḷ pāyān;
Bhānbharatī vāchharaḍān-ghelī, kevī sundar sandhyā khīlī!

Pankhī māḷe kilakil kūje, mandiranī zālarīo zaṇake;
Chanḍūlo ākāshe ūnche, gātān gīt madhurī halake;
Parvat upar rātī-pīḷī, kevī sundar sandhyā khīlī!


Source : ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ