ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ - Khamma Mar Nandajin Lala - Lyrics

ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ

ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ
મોરલી ક્યાં રે વજાડી?

હું રે સૂતી’તી મારા શયનભવનમાં
સાંભળ્યો મેં તો મોરલીનો સાદ
મોરલી ક્યાં રે વજાડી?

ભર રે નીંદરમાંથી ઝબકીને જાગી
ભૂલી ગઈ હું તો ભાનસાન
મોરલી ક્યાં રે વજાડી?

પાણીડાંની મશે જીવણ જોવાને હાલી
દીઠાં મેં નન્દજીના લાલ
મોરલી ક્યાં રે વજાડી?

દોણું લઈને ગૌ દોહવાને બેઠી
નેતરાં લીધાં હાથ
મોરલી ક્યાં રે વજાડી?

વાછરું વરાહે મેં તો છોકરાંને બાંધ્યાં
નેતરાં લઈને હાથ
મોરલી ક્યાં રે વજાડી?


Khamma Mar Nandajin Lala

Khamma mar nandajin lala
Morali kyan re vajadi?

Hun re suti’ti mar shayanabhavanaman
Sanbhalyo men to moralino sada
Morali kyan re vajadi?

Bhar re nindaramanthi zabakine jagi
Bhuli gai hun to bhanasana
Morali kyan re vajadi?

Panidanni mashe jivan jovane hali
Dithan men nandajin lala
Morali kyan re vajadi?

Donun laine gau dohavane bethi
Netaran lidhan hatha
Morali kyan re vajadi?

Vachharun varahe men to chhokaranne bandhyan
Netaran laine hatha
Morali kyan re vajadi?

Source: Mavjibhai