કોડભર્યા કોડીયામાં - Kodabharya Kodiyaman - Gujarati

કોડભર્યા કોડીયામાં

કોડભર્યા કોડીયામાં આશાની જ્યોત જલે
ઝળહળ ઝળહળ થાય
રે મારો દીવડો ડોલતો જાય
ડોલતો જાય, ડોલતો જાય, દીવડો ડોલતો જાય

કોડભર્યા કોડીયામાં આશાની જ્યોત જલે
ઝળહળ ઝળહળ થાય
રે મારો દીવડો ડોલતો જાય
ડોલતો જાય, ડોલતો જાય, દીવડો ડોલતો જાય
કોડભર્યા કોડીયામાં…

ધનનો તહેવાર આજ, માગે ઉજાસ રે
ઉદાસી ઉરમાં, ઊતરે ઉલ્લાસ રે
ઝગમગ ઝગમગ થાય રે ઝળહળ ઝળહળ થાય
રે મારો દીવડો ડોલતો જાય
ડોલતો જાય, ડોલતો જાય, દીવડો ડોલતો જાય
કોડભર્યા કોડીયામાં…

સૂરજ શરમાયો આજ મારે આ દીવડે
સંતાયો આભલે, શોધ્યો’ય ના જડે
ટમટમ દીવડો થાય, ઝળહળ ઝળહળ થાય
રે મારો દીવડો ડોલતો જાય
ડોલતો જાય, ડોલતો જાય, દીવડો ડોલતો જાય

કોડભર્યા કોડીયામાં આશાની જ્યોત જલે
ઝળહળ ઝળહળ થાય
રે મારો દીવડો ડોલતો જાય
ડોલતો જાય, ડોલતો જાય, દીવડો ડોલતો જાય
કોડભર્યા કોડીયામાં…


कोडभर्या कोडीयामां

कोडभर्या कोडीयामां आशानी ज्योत जले
झळहळ झळहळ थाय
रे मारो दीवडो डोलतो जाय
डोलतो जाय, डोलतो जाय, दीवडो डोलतो जाय

कोडभर्या कोडीयामां आशानी ज्योत जले
झळहळ झळहळ थाय
रे मारो दीवडो डोलतो जाय
डोलतो जाय, डोलतो जाय, दीवडो डोलतो जाय
कोडभर्या कोडीयामां…

धननो तहेवार आज, मागे उजास रे
उदासी उरमां, ऊतरे उल्लास रे
झगमग झगमग थाय रे झळहळ झळहळ थाय
रे मारो दीवडो डोलतो जाय
डोलतो जाय, डोलतो जाय, दीवडो डोलतो जाय
कोडभर्या कोडीयामां…

सूरज शरमायो आज मारे आ दीवडे
संतायो आभले, शोध्यो’य ना जडे
टमटम दीवडो थाय, झळहळ झळहळ थाय
रे मारो दीवडो डोलतो जाय
डोलतो जाय, डोलतो जाय, दीवडो डोलतो जाय

कोडभर्या कोडीयामां आशानी ज्योत जले
झळहळ झळहळ थाय
रे मारो दीवडो डोलतो जाय
डोलतो जाय, डोलतो जाय, दीवडो डोलतो जाय
कोडभर्या कोडीयामां…


Kodabharya Kodiyaman

Kodabharya kodiyaman ashani jyot jale
Zalahal zalahal thaya
Re maro divado dolato jaya
Dolato jaya, dolato jaya, divado dolato jaya

Kodabharya kodiyaman ashani jyot jale
Zalahal zalahal thaya
Re maro divado dolato jaya
Dolato jaya, dolato jaya, divado dolato jaya
Kodabharya kodiyaman…

Dhanano tahevar aja, mage ujas re
Udasi uraman, utare ullas re
Zagamag zagamag thaya re zalahal zalahal thaya
Re maro divado dolato jaya
Dolato jaya, dolato jaya, divado dolato jaya
Kodabharya kodiyaman…

Suraj sharamayo aj mare a divade
Santayo abhale, shodhyo’ya na jade
Tamatam divado thaya, zalahal zalahal thaya
Re maro divado dolato jaya
Dolato jaya, dolato jaya, divado dolato jaya

Kodabharya kodiyaman ashani jyot jale
Zalahal zalahal thaya
Re maro divado dolato jaya
Dolato jaya, dolato jaya, divado dolato jaya
Kodabharya kodiyaman…


Koḍabharyā koḍīyāmān

Koḍabharyā koḍīyāmān āshānī jyot jale
Zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Re māro dīvaḍo ḍolato jāya
Ḍolato jāya, ḍolato jāya, dīvaḍo ḍolato jāya

Koḍabharyā koḍīyāmān āshānī jyot jale
Zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Re māro dīvaḍo ḍolato jāya
Ḍolato jāya, ḍolato jāya, dīvaḍo ḍolato jāya
Koḍabharyā koḍīyāmān…

Dhanano tahevār āja, māge ujās re
Udāsī uramān, ūtare ullās re
Zagamag zagamag thāya re zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Re māro dīvaḍo ḍolato jāya
Ḍolato jāya, ḍolato jāya, dīvaḍo ḍolato jāya
Koḍabharyā koḍīyāmān…

Sūraj sharamāyo āj māre ā dīvaḍe
Santāyo ābhale, shodhyo’ya nā jaḍe
Ṭamaṭam dīvaḍo thāya, zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Re māro dīvaḍo ḍolato jāya
Ḍolato jāya, ḍolato jāya, dīvaḍo ḍolato jāya

Koḍabharyā koḍīyāmān āshānī jyot jale
Zaḷahaḷ zaḷahaḷ thāya
Re māro dīvaḍo ḍolato jāya
Ḍolato jāya, ḍolato jāya, dīvaḍo ḍolato jāya
Koḍabharyā koḍīyāmān…


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત (૧૯૪૯)