કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ (Koyal Bethi Ambaliyani Daad) - Lyrics

(સાંજીનું ગીત)

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ, મોરલિયો બેઠો રે ગઢને કાંગરે

હોંશીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ
કોડીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ

કોયલ માંગે કડલાંની જોડ, મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલને ઉડાડો આપણે દેશ, મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી

કોયલ માંગે ચૂડલાંની જોડ, મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે ઝૂમખાંની જોડ, મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી

કોયલ માંગે નથડીની જોડ, મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે હારલાંની જોડ, મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી


(sānjīnun gīta)

Koyal beṭhī ānbaliyānī ḍāḷa, moraliyo beṭho re gaḍhane kāngare

Honshīlā vīrā koyalane uḍāḍo re āpaṇe desha
Koḍīlā vīrā koyalane uḍāḍo re āpaṇe desha

Koyal mānge kaḍalānnī joḍa, moraliyo mānge re lāḍaṇ lāḍalī
Koyalane uḍāḍo āpaṇe desha, moraliyo mānge re lāḍaṇ lāḍalī

Koyal mānge chūḍalānnī joḍa, moraliyo mānge re lāḍaṇ lāḍalī
Koyal mānge zūmakhānnī joḍa, moraliyo mānge re lāḍaṇ lāḍalī

Koyal mānge nathaḍīnī joḍa, moraliyo mānge re lāḍaṇ lāḍalī
Koyal mānge hāralānnī joḍa, moraliyo mānge re lāḍaṇ lāḍalī